Bygglovsgruppen

Senast uppdaterad den 13 november 2015

Bygglovsgruppen handlägger bygglovsärenden, tillståndsärenden och förhandsbesked samt har tillsyn över att plan- och bygglagen och tillhörande förordningar följs.

Även strandskyddsärenden handläggs av gruppen. En uppgift är att lämna råd och upplysningar till allmänheten.

Bygglovgruppen består av två assistenter, nämndsekreterare , byggnadsinspektörer, stadsarkitekt och bygglovsarkitekt. Inom gruppen finns även en energirådgivare, som också är vvs-inspektör.

Publicerad av: Marks kommun