Sidans innehåll

Solceller och solfångare

Solfångare och solcellspaneler är så kallade solenergianläggningar. De kräver i vissa fall bygglov om din byggnad ligger inom detaljplanerat område. Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader.

Du behöver bygglov om:

 • Din byggnad ligger inom detaljplanerat område
 • om byggnaden står i en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö
 • anläggningen räknas som en byggnad
 • om det skapas utrymme för vistelse under de fristående solcellerna
 • solcellspaneler och solfångare vinklas uppåt eller utåt från byggnadens form, till exempel om takets lutning är platt eller låglutande
 • solcellerna är integrerade i tak eller fasadmaterial, till exempel takpannor med integrerade solceller, och bytet innebär att fasaden eller taket ändrar form eller färg

Du behöver inte bygglov om:

 • Om din byggnad ligger utanför detaljplanerat område

Du behöver göra en anmälan om:

 • om ändringen innebär att brandskydd eller bärande konstruktion påverkas. Det gäller alla byggnader och anläggningar som inte är en- eller tvåbostadshus.

Strandskydd

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet.

Dessa handlingar behöver du skicka in

Du skickar in din ansökan via vår e-tjänst.

På takplansritningen ska du redovisa:
• Materialval.
• Takavvattning (till exempel hängrännor).
• Skorstenar/huvar.
• Fasta stegar.
• Taksäkerhetsanordningar.
• Eventuella takfönster

En fasadritning visar hur utsidan på ett hus kommer att se ut när det är färdigbyggt. På fasadritningen ska takvinklar, material, färgsättning och marklinjer finnas med.

 • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från alla väderstreck, väderstrecken ska stå med vid sin respektive fasad.
 • Ritningarna ska visa hur marknivåerna ser ut nu och hur de kommer att se ut efter byggnation. Marklinjer ska redovisas till tomtgräns eller till där befintliga och kommande marknivåer möts. Om marknivåerna inte ändras behöver du skriva det tydligt på fasadritningen tillsammans med en redovisning av befintlig marklinje.
 • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller byggherren ska göra under byggprocessen. Det är byggherren som ansvarar för att alla regler och lagar följs. I förslaget till kontrollplanen ska det vara med:

 • Vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning
 • Hur kontrollerna ska utföras
 • Vem som ska utföra kontrollerna, till exempel byggherre, entreprenör eller sakkunnig

 

Vanligaste skalan är 1:400. Kom ihåg att ange avstånd till tomtgräns. Situationsplanen ritas på kommunens nybyggnadskarta eller grundkarta om sådan finns. Du beställer nybyggnadskarta eller kartunderlag genom att fylla i och skicka blanketten:

Beställning mätningsteknisk åtgärd Pdf, 250.4 kB, öppnas i nytt fönster. till bmn@mark.se

Situationsplanen måste visa:

 • Nya byggnader eller byggnadsdelar
 • läge och mått på byggnationen
 • avstånd till tomtgräns, vinkelrätt från tomtgräns
 • anslutning till vatten och avlopp.

Kontaktuppgifter till energi- och klimatrådgivare i Marks kommun

Mejladress: energiradgivning@mark.se

Till energi- och klimatrådgivaren kan du vända dig med frågor om uppvärmningsalternativ, ventilation, isolering, vattenanvändning, hushållsel, energispartips med mera.

Du kan också få information om marknadsöversikter och tester med mera.

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen