Sidans innehåll

Bekämpningsmedel för hemträdgården

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som du kan använda för att skydda dina växter mot ohyra och sjukdomar, eller för att få bort oönskade växter och ogräs i trädgården. I Sverige är det bara tillåtet att använda växtskyddsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen.

Växtskyddsmedel fungerar genom att skada och påverka levande organismer.

Därför kan det även innebära risker för andra organismer än de som du vill bekämpa. Istället för växtskyddsmedel kan du skydda och stärka din trädgård till exempel genom att:

 • Välja motståndskraftiga plantor
 • använda odlingsväv
 • duscha plantor med vatten för att få bort bladlöss
 • rensa ogräs ofta och medan de är små

Använd godkända produkter

Du som privatperson får använda alla godkända växtskyddsmedel som ingår i behörighetsklass 3. Några exempel är:

 • Ogräsmedel med ättiksyra, pelargonsyra eller kaprin- och kaprylsyra
 • mossmedel med järnsulfat
 • snigelmedel med järnfosfat
 • svampmedel med svavel
 • insektsmedel med kaliumsalt av fettsyro (insektssåpa)
 • viltavskräckning med fårtalg eller blodmjöl

Förbjudna produkter

Som privatperson får du inte längre använda följande:

 • Ogräsmedel som innehåller ämnet glyfosat
 • insektsmedel som innehåller pyretriner, flupyradifuron eller acetamiprid

Dessa medel kräver att du har användningstillstånd som fås genom utbildning hos

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förbud på vissa platser

Här är det förbjudet att använda växtskyddsmedel:

 • På ängs- eller betesmarker som inte är lämpliga att plöja, men som kan användas till slåtter eller bete
 • på skolgårdar, gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara fritidsområden som allmänheten har tillträde till
 • inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt
 • på växter inomhus, utom i produktionslokaler, lagerlokaler eller liknande lokaler

Dispens kan ges av bygg-och miljönämnden i enskilda fall.

Undantag från förbud

Det finns verksamma ämnen i vissa växtskyddsmedel som får lov att användas trots förbudet, eftersoom de innebär en mindre risk för miljön och människors hälsa-

Växtskyddsmedel med begränsad risk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Håll fasta skyddsavstånd

När du sprider växtskyddsmedel utomhus ska du hålla fasta skyddsavstånd:

 • 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar
 • 6 meter till sjöar och vattendrag, räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant
 • 12 meter till dricksvattenbrunnar

Råd för hantering och förvarning

Tänk på att hälsofarliga kemiska produkter ofta är farliga för barn och det finns risker om det förvaras ihop med foder, livsmedel och explosiva varor. Läs i säkerhetsdatabladet vad som gäller för den specifika produkten. Förvaringen bör ske i ett utrymme som är väl ventilerat, invallat eller på ett ogenomsläppligt underlag utan golvbrunnen. Behåll produkten i originalförpackningen. Det är viktigt att ha säkerhetsdatablad till alla bekämpningsmedel ifall det skulle hända en olycka.

Råd till privatpersoner från kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Växtskyddsmedel för hemträdgården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagstiftning

Miljöbalken (1998:808)
Förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel.

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen