Sidans innehåll

Avgifter och regler för kommunalt vatten och avlopp

Om du har kommunalt vatten och avlopp betalar du en avgift beroende på tjänst, fastighetsstorlek och typ av fastighet.

Vatten- och avloppstjänster i Marks kommun regleras genom vatten- och avloppstaxan (VA-taxa). Denna taxa fastställer avgifter för tre huvudsakliga tjänster: Dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Spillvatten och dagvatten kallas i dagligt tal ofta för avloppsvatten. Spillvatten är det som uppstår när vi har använt vattnet, till exempel när vi diskar, duschar, eller använder toaletten. Dagvatten är vatten som rinner från bland annat tak, gator och parker.

Du kan ha alla tre tjänster eller någon av dem. Beroende på tjänst ingår följande:

  • Produktion, rening och leverans av dricksvatten samt underhåll av ledningar och vattenverk.
  • Transport och rening av spillvatten samt underhåll av ledningar och avloppsreningsverk.
  • Hantering och avledning av dagvatten från fastighet eller från gatan.

Avgifterna för vatten och avlopp beslutas av kommunfullmäktige.

Aktuella avgifter

Avgifter för kommunalt vatten och avlopp består av rörliga och fasta avgifter. Alla priser är inklusive moms om inget annat anges.

Fast avgift 2024

Den fasta avgiften består av en avgift per fastighet och en avgift per bostadsenhet. En enfamiljsvilla eller en lägenhet räknas som en bostadsenhet.

  • Den fasta grundavgiften är 3 630 kronor per fastighet och år.
  • Avgift för bostadsenhet för enfamiljsvilla och lägenhet är 955 kronor per lägenhet och år.
  • För industrier, affärer och liknande räknas den totala våningsytan (enligt bygglovshandlingarna) om till jämförbara lägenheter genom att våningsytan divideras med 150 kvadratmeter. Lägenhetsavgiften för verksamheter är 598 kronor exklusive moms per uträknad lägenhet och år.

Rörlig avgift 2024

Den rörliga avgiften beror på din vattenförbrukning och hur mycket dagvatten som omhändertas för din fastighet.

  • För vattenkonsumtion i Marks kommun betalar du 45 kronor per kubikmeter levererat vatten.
  • Dagvattenavgift delas upp i två delar: Avledning av dagvatten från gator kostar 22,75 kronor per 100 kvadratmeter tomtyta. Avledning av dagvatten ifrån fastighet kostar 53,10 kronor per 100 kvadratmeter tomtyta.

I Marks kommun ingår avgifter för vattenmätare och vattenmätarbyten i de ordinarie avgifterna för vatten och avlopp. Om du däremot själv önskar att vi utför en service, om vattenmätaren fryser sönder eller om vi inte kan komma åt vattenmätaren vid planerat besök, betalar du en avgift. Du hittar alla avgifter i vatten- och avloppstaxan.

Taxa för vatten och avlopp i sin helhet

Här kan du ta del av hela vatten- och avloppstaxan för Marks kommun.

Till vatten- och avloppstaxan för 2024 Pdf, 162.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Till information till fastighetsägare om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Pdf, 218.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Anslutningsavgift

Ska du ansluta din fastighet till kommunala vatten- och avloppledningar för första gången eller har byggt ut och ska lägga till en ny boendeenhet? Då kan du läsa mer på sidan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Till sidan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Flytt och ägarbyte

Om du flyttar eller om fastigheten byter ägare måste du anmäla detta så att abonnemang för sophämtning och vatten- och avloppstjänster skrivs över till rätt person.

Anmäl ett ägarbyte för sophämtning och vatten- och avloppstjänster

Regler för vatten- och avloppstjänster

Fastighetsägare och verksamheter som är ansluten till det allmänna vatten- och avloppssytemet ska känna till de regler som gäller. Dessa föreskrifter finns att läsa i de allmänna bestämmelser för vattentjänster (ABVA).

Allmänna bestämmelser för användandet av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Pdf, 133.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Information till fastighetsägare om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Pdf, 218.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta kundtjänst för vatten, avlopp och renhållning, Marks kommun

Telefontid: 10.00–12.00 och 13.00–14.30

Telefon: 0320 21 70 55

Mejladress: kundtjanst@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen