Adressättning

Senast uppdaterad den 5 januari 2024

Enligt beslut i regeringen 1995 skall kommunen ansvara för adressättning i tätorten och på landsbygden. Riksdagen har beslutat att en registerbaserad folk- och bostadsräkning skall genomföras, vilket innebär att permanent-, fritids- och industribyggnader samt andra lokaler skall ha en unik belägenhetsadress.

Namnsättning

Vid namnsättning tittar man i första hand på äldre kartor eller tar kontakt med till exempel hembygdsföreningar och byalag. Förslag på namn av gator/vägar, parker och torg samt adressområden utarbetas av samhällsutvecklingsenheten och fastställs av bygg- och miljönämnden.

Belägenhetsadress

En belägenhetsadress är en specifik plats som är unik i kommunen till exempel ett hus eller en entré. Posten använder denna adress vid postutdelning. Postverket ansvarar för postnummer och postort och Skatteverket är myndigheten som lagrar den officiella adressen. En adress är viktig för att räddningstjänst, taxi, färdtjänst med flera skall hitta rätt. Adressen används också vid transportplanering och är en bas i GPS Navigator. 

Ny adress sätts när en fastighet bildas, ett hus byggs eller när nya områden byggs ut. För tätorten består en adress av gatu-/vägnamn och ett nummer. Om nya hus byggs eller förtätning av entréer görs och inget nummer finns reserverat, kan en bokstav läggas till, exempelvis 15A och 15B. På landsbygden gäller adressområden som kommer från by/traktnamn följt av gårdsnamn eller enbart nummer. Där förekommer även vägnamn med nummer.

Publicerad av: Marks kommun