Vatten- och avloppsutbyggnad i Almered

Senast uppdaterad den 19 mars 2024

Vi bygger ut det kommunala ledningsnätet i Almedred. Syftet är att säkerställa att du får rent dricksvatten och för att ta hand om avloppsvatten på ett säkert sätt.

Under 2023 har fastigheter i direkt anslutning till Hyssnavägen fått möjlighet att ansluta sig. Under hösten 2023 börjar vi bygga ut ledningsnätet både norr och söder ut för att fler ska kunna ansluta sig.

Aktuellt

För dig som bor i södra Almered

Arbetet på Ösjövägen pågår i etapper. Bredvid ledningsgropen bygger vi en provisorisk arbetsväg. Den behövs för att ge plats till arbetsmaskiner under arbetets gång men den finns också till för att kunna släppa fram blåljusfordon. Du ska känna dig trygg i att hjälp snabbt kan nå fram till dig och dina anhöriga om det skulle behövas.

Att ta dig till och från din fastighet längst med Ösjövägen

Från och med måndagen den 18 mars kommer vi att stänga av en del av Ösjövägen mellan klockan 7.00–16.00 alla vardagar. Se berörd sträcka på bilden nedan. Anledningen till avstängningen är att arbetet inte ständigt ska behöva avbrytas för att släppa fram trafik.

Trafiken mellan väg 1612 och fram till avstängningen ska kunna flyta på som vanligt. För trafiken på andra sidan avstängning finns en alternativ väg, söder ut, så att du kan nå ut till väg 156. Se bilden nedan.

Vi har rustar upp denna väg, som slingrar sig fram genom skogen i sydostlig riktning, för personbilstrafik. För större arbetsfordon kommer skogsvägen däremot inte att vara något lämpligt alternativ.

Så långt det går ska du kunna ta dig från och till din fastighet med hjälp av alternativa vägar. Om det inte är möjligt ordnar vi med tillfälliga parkeringar.

Tillfälliga parkeringar ordnar vi för dig som under perioder inte kommer att kunna köra hela vägen fram till din fastighet. Placeringar av soptunnor och brevlådor kan tillfälligt behöva flyttas. Skulle du påverkas blir du kontaktad av Skanskas personal.

Till dig som skogsägare

Den alternativa vägen som rustar upp är inte lämplig för större arbetsfordon. Äger du skog i området ber vi dig att planera in dina transporter av nedtaget virke och liknande innan 5 februari för att ta dig ut på ordinarie väg. Du får räkna med att Ösjövägen kan komma att hållas avstängd fram till sommaren. 

För dig som bor i norra Almered

Nu är hela nätet nerlagt och det kvarstår endast förberedelser för att börja spola rent ledningarna och en del kvarvarande återställningsarbeten.

Spoling av ledningarna är en process som kommer att ta tid eftersom det är mycket vatten som behöver spolas igenom för att vattenproverna ska uppfylla Livsmedelsverkets föreskrifter. Det är först när provresultaten är godkända som du kan få din förbindelsepunkt.

Påkoppling av fastigheter

Det är viktigt att du som boende inte kopplar på din fastighet på kommunens ledning innan du fått tillåtelse att göra det. Först när du fått din förbindelsepunkt via brev och betalat in din anläggningsavgift kan du ansluta dina ledningar till kommunens.

Skicka in din VA-anmälan

Har du inte redan skickat in din anmälan om anslutning till fastighet är det dags att skicka in den nu. Det är första steget för att bli vatten- och avloppskund hos oss. 

Ladda ner blanketten för anmäla om anslutning till fastighet

Allmänt

Tänkt driftsättning

På grund av ovanligt kallt vinterväder i januari har arbetena försenats. Förseningen beräknas i nuläget till tio veckor och innebär att förväntad driftsättning blir troligen i november.

Bullrande arbeten

Tiderna för bullrande arbeten i hela området är måndag till torsdag klockan 7.00–16.30 och fredag klockan 07.00–13.00. Vid särskilda behov kan tiden för bullrande arbeten förlängas till klockan 19.00.

Tillsammans hjälps vi åt med säkerheten

Sikten från våra arbetsfordon kan vara begränsad i vissa vinklar. Det kan till exempel vara trångt att vända en grävmaskin. Lastbilarna behöver ofta backa längre sträckor. Vid sådana moment har föraren begränsad sikt. Håll gärna lite extra avstånd till fordonen, särskilt när de påbörjar en vändning eller backning.

Sprängningsarbeten utförs normalt i tre till sex omgångar per dag. Varje omgång inleds av en ryckvis återkommande varningssignal och efterföljs av en längre slutsignal. Sprängare och övrig personal hjälps åt att övervaka riskområdet för sprängningen. De säkerställer att ingen befinner sig inom riskområdet innan de utför sprängningen. Säkerhetsavståndet är olika i olika riktning relativt sprängsalvan där minsta avstånd är 50m men där säkerhetsavstånd på upp till 200 m också förekommer.

I samband med att vi gräver schakter för ledningar sätter vi upp avspärrningar runt schakterna. Typen av avspärrning anpassas efter vad som är lämpligt för det aktuella området. Avspärrningen finns för att minska risken för att någon skadar sig.  Håll dig därför alltid utanför avspärrningarna.

Om projektet

Vi bygger kommunala ledningar för dricksvatten och avloppsvatten. I nordvästra Mark finns en överföringsledning som passerar genom Almered. Vi bygger ut för att säkerställa att fler fastigheter får rent dricksvatten – nu och i framtiden. Vi jobbar hela tiden med att säkerställa att du har bra dricksvatten i din kran. Vårt dricksvatten i Mark kommer från grundvatten som passerar våra vattenverk där vi hela tiden kontrollerar vattenkvaliteten. Grundvattnet i vår kommun har bra kvalitet. Vi tillsätter inget klor, därför smakar det så gott. 

Avloppsvatten transporteras till våra avloppsreningsverk där vi tar hand om det på ett säkert sätt för människans hälsa och miljö.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär eftersom det kan hända saker som inte går att planera för.

Start utbyggnation: Hösten 2023

Slut byggnation: Norr om Hyssnavägen, våren 2024. Söder om Hyssnavägen, hösten 2024

Anslutning av fastigheter: Efter att vi är färdig med byggnationen och har fått godkända vattenprover.

Publicerad av: Marks kommun