Slam

Senast uppdaterad den 27 juni 2018

Avloppsslam består av organiskt material, näringsämnen och nästan allt annat som du spolar ner i avloppet. På denna sida kan du läsa om hur slam ska tas om hand.

Fettavskiljare

Fett från avskiljare vid affär, restaurang och liknande verksamhet ingår i
begreppet hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Tömningsfrekvensen anpassas till anläggningens användning, typ och storlek så inte fett tillåts följa med avloppsvattnet. Tömning ska ske minst en gång per år och utförs av Mantum, se kontaktuppgifter nedan.

För mer information om fettavskiljare se dokument nedan "Information om fettavskiljare".

Latrin

Latrin ska i första hand omhändertas av fastighetsinnehavaren genom kompostering i multrumsanläggning eller komposteringsanläggning på fastigheten. Anmälan om kompostering ska göras till bygg- och miljökontoret som lämnar information och anvisningar om hantering, metoder och utrustning. Enligt ett EU-direktiv, är deponering av organiskt avfall förbjuden från och med 1 januari 2005. Marks kommun hämtar därför inte latrin längre.

Slamtömning av enskild avloppsanläggning

Enskild avloppsanläggning ska vara lättillgänglig för tömning. Lock, manlucka och dylikt som måste öppnas vid tömning bör inte väga mer än högst 25 kg. Det är du som fastighetsinnehavare som ansvarar för att delar som måste öppnas är frilagda före tömning. När anläggningen ligger utanför den egna tomten, eller då det av andra orsaker är oklart till vilken fastighet anläggningen hör, ska tömningsplatsen vara tydligt markerad med skylt som anger fastighetens beteckning. Avståndet från uppställningsplats för slamsugningsfordon och brunnen/tanken som ska tömmas bör inte överstiga 30 meter.

tömning av slamavskiljare och sluten tank utförs vid permanentbostad och vid fritidsbostad av kommunens entreprenör Mantum. De utför tömning och meddelar fastighetsägare cirka 2 till 3 veckor före beräknad tömning.

Behov av ytterligare tömningar utförs efter beställning hos Mantum. Vid behov av jourtömning av slam utanför kontorstid (klockan 16.00-07.00) ring: 033 10 70 50.

Befrielse

Ansökan om befrielse från slamtömning inlämnas till miljökontoret senast en månad före avsedd period. Befrielse beviljas för högst två år i taget under förutsättning att slam som uppkommer på fastigheten omhändertas genom kompostering.

Uppehåll

Uppehåll i tömning av slam från slamavskiljare, sluten tank och fettavskiljare kan medges om fastighetsägaren kan intyga att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av 12 månader.

Förlängd eller utglesad tömning

Fastighetsägare av permanent- eller fritidsbostad kan efter ansökan få ordinarie hämtningsintervall för slam minskat till vartannat år. Förutsättningarna för sådan förlängning är att slamavskiljaren är minst 2 m³, är överdimensionerad, har god funktion och att avloppsanläggningen är försedd med markbädd eller markinfiltrationsanläggning. Förlängningen kan medges utan att risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer.

Ansökan ska lämnas till Teknik- och serviceförvaltningen, kundtjänst, Mor Kerstins väg 13, 511 80 Kinna. Anmälningsblankett kan beställas hos kundtjänst eller laddas ner nedan. 

Kompostering av slam

Slam från bostad på egen jordbruksfastighet får komposteras eller på annat sätt användas för jordförbättring. De förutsättningar som gäller är att anmälan ska inlämnas till miljökontoret, omhändertagandet sker på egen jordbruksfastighet på vilken bedrivs aktivt jordbruk, fastighetsinnehavaren har tillgång till sug- och spridarutrustning för tömning och spridning av slammet. Omhändertagande av slam från bostad som ligger utanför egen jordbruksfastighet kan tillåtas om miljökontoret bedömer att det finns miljömässiga och praktiska skäl för en sådan lösning.

Publicerad av: Marks kommun