Slam

Senast uppdaterad den 9 mars 2023

Kommunen ansvarar för omhändertagande av slam, det vill säga avloppsavfall. All tömning av slam sker av upphandlad entreprenör, som från och med 2019-01-01 är LBC Borås. Alla fastigheter, för såväl permanent som säsongsboende, utan anslutning till kommunalt avloppsnät ska ha abonnemang för hämtning av slam. Abonnemang tecknas och ändras av fastighetsägaren hos Marks kommuns kundtjänst. Kontaktuppgifter återfinns längst ner.

Att tänka på för dig som fastighetsägare 

Entreprenör meddelar fastighetsägare normalt cirka 2 till 3 veckor före beräknad tömning. Tänk på att det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att se till att anläggningen töms.

Tömning av slam från enskilda avlopp är ofta ett tungt arbete och arbetsmiljöverket har gått ut med information om att arbetsmiljön för slamtömmarna måste förbättras. Som fastighetsägare kan du underlätta tömningen genom att förbättra förhållandena vid din fastighet. Vi vill därför informera om följande:

  • Lock på avloppsanläggning bör väga max 15 kg.
  • Slangdragning bör inte överstiga 10 m eller ske i lutande terräng. (Obs. att extra slanglängd debiteras över 20 m.)
  • Slangdragningsväg och utrymme runt avloppsanläggning ska vara lätt tillgänglig och fri från hinder, gärna 1,5 meter runt om. Som hinder räknas bland annat buskage eller planteringar, staket, uthus och altaner.
  • Tänk på framkomligheten, både på vägen till fastigheten men även vid brunnen. Rensa runt brunnen, under vinterhalvåret kan det vid behov behöva snöröjas och halkbekämpas framför brunnen.
  • Märk ut ej synliga brunnar t ex med pinne och plastpåse/skylt. Täck inte över tömningsbrunnen för då hittar inte chauffören den. Plocka bort blomsterarrangemang och andra eventuella dekorationer från brunnslocket.

Om slamanläggningen inte uppfyller ovan kan du läsa mer här om vad som finns att göra - klicka här eller på länken nedan på sidan.

Om tömning inte kan ske på grund av omständigheter som du som fastighetsägare råder över kommer bomkörningsavgift tas ut.

Vid beställning av jour-/akuttömning i närhet av ordinarie tömning, är det fastighetsägarens ansvar att avboka den ordinarie tömningen. 

Ändring av slamtömningsintervall 

Befrielse

Ansökan om befrielse från slamtömning inlämnas till miljökontoret senast en månad före avsedd period. Befrielse beviljas för högst tio år i taget under förutsättning att slam som uppkommer på fastigheten omhändertas genom kompostering.

Uppehåll

Uppehåll i tömning av slam från slamavskiljare, sluten tank och fettavskiljare kan medges om fastighetsägaren kan intyga att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av 12 månader. Slamanläggningen måste vara tömd senast 2 månader innan uppehållet påbörjas.

Förlängd eller utglesad tömning

Fastighetsägare av permanent- eller fritidsbostad kan efter ansökan få ordinarie hämtningsintervall för slam minskat till vartannat år. Förutsättningarna för sådan förlängning är att slamavskiljaren är minst 2 m³, är överdimensionerad, har god funktion och att avloppsanläggningen är försedd med markbädd eller markinfiltrationsanläggning. Förlängningen kan medges utan att risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer.
Ansökan ska lämnas till Teknik- och serviceförvaltningens kundtjänst., Mor Kerstins väg 13, 511 80 Kinna. Anmälningsblankett kan beställas hos kundtjänst eller laddas ner här.

Kompostering av slam

Slam från bostad på egen jordbruksfastighet får komposteras eller på annat sätt användas för jordförbättring. De förutsättningar som gäller är att anmälan ska inlämnas till miljökontoret, omhändertagandet sker på egen jordbruksfastighet på vilken bedrivs aktivt jordbruk, fastighetsinnehavaren har tillgång till sug- och spridarutrustning för tömning och spridning av slammet. Omhändertagande av slam från bostad som ligger utanför egen jordbruksfastighet kan tillåtas om miljökontoret bedömer att det finns miljömässiga och praktiska skäl för en sådan lösning.

Fettavskiljare

Fett från avskiljare vid affär, restaurang och liknande verksamhet ingår i
begreppet hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Tömningsfrekvensen anpassas till anläggningens användning, typ och storlek så inte fett tillåts följa med avloppsvattnet. Tömning ska ske minst en gång per år och utförs av kommunens entreprenör, se kontaktuppgifter nedan.
För mer information om fettavskiljare se dokument nedan "Information om fettavskiljare".

Latrin

Latrin ska i första hand omhändertas av fastighetsinnehavaren genom kompostering i multrumsanläggning eller komposteringsanläggning på fastigheten. Anmälan om kompostering ska göras till bygg- och miljökontoret som lämnar information och anvisningar om hantering, metoder och utrustning. Enligt ett EU-direktiv, är deponering av organiskt avfall förbjuden från och med 1 januari 2005.

Observera att det inte längre går att själv åka till avloppsreningsverket och lämna latrin. Om du inte själv kan omhänderta latrin på din egen fastighet får det endast hämtas med slambil av upphandlad slamentreprenör mot betalning. Tunnan sugs ur och lämnas sen kvar. Du måste själv köpa latrintunna.  

Publicerad av: Marks kommun