Information till fastighetsägare om enskilt avlopp

Senast uppdaterad den 17 maj 2023

Tömning av slam från enskilda avlopp är ofta ett tungt arbete och arbetsmiljöverket har gått ut med information om att arbetsmiljön för slamtömmarna måste förbättras. Som fastighetsägare kan du underlätta tömningen genom att förbättra förhållandena vid din fastighet. Vi vill därför informera om följande:

 • Lock på avloppsanläggning bör väga max 15 kg.
 • Slangdragning bör inte överstiga 10 m eller ske i lutande terräng.
 • Slangdragningsväg och utrymme runt avloppsanläggning ska vara lätt tillgänglig och fri från hinder, gärna 1,5 meter runt om. Som hinder räknas bland annat buskage eller planteringar, staket, uthus och altaner.
 • Tänk på framkomligheten, både på vägen till fastigheten men även vid brunnen. Rensa runt brunnen, under vinterhalvåret kan det vid behov behöva snöröjas och halkbekämpas framför brunnen.
 • Märk ut ej synliga brunnar t ex med pinne och plastpåse/skylt. Täck inte över tömningsbrunnen för då hittar inte chauffören den. Plocka bort blomsterarrangemang och andra eventuella dekorationer från brunnslocket.

Med hänvisning till arbetsmiljöverkets bestämmelser ber vi dig att vidta åtgärder för att uppfylla villkoren enligt ovan. Det underlättar slamtömmarnas arbete och du undviker att långa slangdragningar och tunga brunnslock ger ökade kostnader för din slamtömning i framtiden.

Fastighetsägarens möjliga åtgärder

Brunnslock

 • Av arbetsmiljöskäl ska locken helst inte väga mer än 15 kg. Lock som är tyngre än så bör bytas till ett lättare material, t.ex. plast, glasfiber eller plåt. Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet.
 • För vikter mellan 15-35 kg gäller att locket ska gå att skjuta åt sidan istället för att lyftas. Locket ska vara försett med någon form av handtag. Även sådana lock bör förses med säkerhetsanordning enligt ovan. Alternativt kan tunga lock ha ett godkänt lättare ”lock i locket” med handtag.
 • Om locket väger mer än 35 kg ska fastighetsägaren vara närvarande vid tömningstillfället och ombesörja att lock flyttas och läggs tillbaka i anslutning till avslutad tömning.
 • Tömning kommer heller inte ske om locket är fastfruset.

Slangdragning
Om det enskilda avloppet ligger mer än 10 meter från slambilens uppställningsplats och/eller om slangdragning sker i lutande terräng, bör ett av nedan alternativ ombesörjas av fastighetsägaren.
Observera att nivåskillnad mellan bilens uppställningsplats och botten på slamanläggningen får vara max 6 meter.

Om slanglängden som slambilen måste lägga ut överstiger 20 m kommer extra slanglängd debiteras enligt gällande taxa. Se Renhållningstaxa, klicka här eller på länken nedan.

 • Anskaffa en sugslang med tillhörande kopplingar. Slangen läggs ut mellan avloppsanläggningen och slambilens angöringsplats innan slamtömningen. Viktigt att tänka på är att chauffören måste kunna tömma ända ner i botten på anläggningen, tag därför någon extra meter slang.
 • Gräva ner en fast sugledning mellan slambilens angöringsplats och anläggningen. Om röret inte går ned i anläggningen direkt ska en lös slang finnas vid anläggningen kopplad på sugledningen så att chauffören kan tömma anläggningen utan problem ända ner i botten. Av tekniska skäl kan den fasta sugledningen vara maximalt 60 meter och ska vara väl förankrad i båda ändar.
 • Ha en lös slang att lägga ut mellan avloppsanläggning och angöringsplats. Slangen ska förvaras på skyddad plats mellan tömningstillfällena.

För att ordna ovan anslutning från anläggningen till slamsugningsbilen behövs följande utrustning:

 • Flexibel sugslang, till exempel Super-X Polar grey
 • Kardankoppling 3 tum, hona
 • Kardankoppling 3 tum, hane
 • Slangklämmor, 4 stycken

För att kunna täppa till slangen när den inte används kan du köpa till lock för hona och hane som tillbehör. 
Ovan ses som förslag och fastighetsägaren uppmanas att själv konsultera branschkunnigt folk som får bedöma vad som är görligt på den aktuella platsen.

OBS! Tänk på att det alltid är fastighetsägarens ansvar att se till att anläggningen blir tömd.

Publicerad av: Marks kommun