Nyanläggning av enskilt avlopp

Senast uppdaterad den 13 september 2023

Ska du anlägga en ny avloppsanläggning? Här hittar du information om vad du ska tänka på för att slambilen ska kunna hämta avfall från anläggningen.

För enskilt avlopp krävs tillstånd från kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning. Du behöver därför kontakta dem om du vill installera en ny anläggning, byta ut din befintliga eller ta den ur bruk. Teknik- och serviceförvaltningen ansvarar för att hämta avfallet som uppstår från avloppsanläggningen och ställer därför vissa krav kopplat till avfallshämtningen. 

Framkomlighet

Slambilen är tung och ställer krav på att vägen klarar tung trafik. Vägen måste därför klara tung trafik. Vid kärllossning är det fastighetsägarens ansvar att kontakta entreprenören för att inte riskera att få betala för bomkörning. 

  • Vid körning på enkelriktad väg ska bredden vara minst 3,5 meter. I kurva krävs extra bredd för överhäng - minst 4,5 meter.
  • Vid körning dubbelriktad väg, minst 5,5 meter.
  • Vid tömning, minst 4 meter fritt utrymme i bredd.
  • Vid körning, fri höjd 4,7 meter.
  • Tillfartsvägen kan inte vara för brant. En riktilinje är att lutningen inte ska överstiga 15 %, vilket motsvarar att höjden inte får öka mer än 1 meter på ca 7 meter. 

Vändmöjlighet om genomfart saknas (backning är inget körsätt)

  • Om genomfart saknas ska vändplan finnas, minst 18 meter i diameter samt 1,5 meter fri remsa runt för överhäng.
  • T-vändning, minst 15x3,5 meter samt 1 meter fritt utrymme (se bild, kapitel 6 i Handbok för avfallsutrymmen.

Uppställningsplatsen

Platsen ska vara plan och hårdgjord. Avstånd från slambil till brunn ska inte överstiga 10 m på grund av att slangdragning medför en tung arbetsbelastning. 

Publicerad av: Marks kommun