Fastighetsnära insamling av tidningspapper

Senast uppdaterad den 25 mars 2022

Regeringen har beslutat att upphäva producentansvaret för returpapper. Returpapper ska istället regleras under kommunalt avfallsansvar och den 1 januari 2022 tar kommunerna över ansvaret för insamling och återvinning av returpapper.

Erbjuder du dina hyresgäster insamling av tidningar i anslutning till fastigheten?

På grund av att producentansvaret för returpapper har avskaffats, behöver du framöver anlita en entreprenör som är upphandlad av kommunen för att fortsätta samla in detta fastighetsnära. Returpapper definieras som tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter av avfall. Kommunen har även tecknat avtal med en entreprenör som kommer fortsätta hämta returpapper vid återvinningsstationerna runtom i kommunen. 

Vad innebär det här för dig som fastighetsägare/bostadsrättförening?

Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att återvinna de resurser vi har i samhället – därför vill vi som kommun uppmuntra dig att fortsätta ge de boende möjlighet att lämna sitt returpapper i direkt anslutning till din fastighet. 

Kommunen har slutfört en upphandling för detta uppdrag och den aktör som har rätt att samla in returpapper i Marks kommun är från och med 1 jan 2022 Remondis AB. För att avropa denna tjänst vänder ni er direkt till Remondis. Det är med dem ni förhandlar om pris och tecknar avtal. Remondis har dock inte rätt att ta ut en högre avgift än 65 kr per kärl och hämtning *). Ni väljer själva vilket hämtningsintervall ni behöver. I priset ska även hyra av kärl ingå. Kommunen har handlat upp tjänsten för 1 + 1 + 1 år. När kommunens avtal med entreprenören upphör kommer ert avtal automatiskt att upphöra. 

Kontakta Remondis för:

  • Praktiska frågor kring tjänsten som hämtdagar etc
  • Utebliven eller extra hämtning
  • Prisfrågor
  • Klagomål

 Kontakta Marks kommun för:

  • Generella frågor kring kommunens ansvar 

Vad händer med insamlat returpapper? 
Kommunen ska se till att det returpapper som har samlats in hanteras så att det blir lätt att materialåtervinna. Det har vi gjort genom att ställa krav i upphandlingen. Målet är att minst 90 viktprocent av det returpapper som produceras ska materialåtervinnas. Naturvårdsverket ska varje år följa upp målet.

 

*) Enligt av kommunfullmäktige beslutad Renhållningstaxa för 2022.  

Publicerad av: Marks kommun