Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 11:48, 2021-04-13

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under Aktuellt här på mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

PCB

Senast uppdaterad den 8 januari 2016

Är du fastighetsägare? Om du äger andra typer av fastigheter än en- och tvåfamiljshus kan du vara tvungen att inventera förekomsten PCB (polyklorerade bifenyler) i dina fastigheter.

Vilka fastigheter måste inventeras?

Alla fastigheter som är uppförda eller renoverade mellan 1956-1973 ska inventeras. Är du berörd, läs mer nedan eller kontakta miljökontoret för mer information. Ring kommunens växel så kopplar de dig rätt. 

Krav

En förordning om PCB, Förordning (2007:19) om PCB med mera, trädde i kraft 1 mars 2007. Förordningen berör främst fastigheter uppförda eller renoverade 1956-1973, dock inte en- och tvåbostadshus. Om du äger en fastighet som omfattas av förordningen behöver du alltså inventera förekomsten av PCB i fogmassor, golvmassor, isolerrutor, kondensatorer och andra utrustningar som kan innehålla PCB. För fog- och golvmassor finns krav på sanering.

Övriga produkter, varor och utrustningar ska märkas upp så att det tydligt framgår att de innehåller PCB.

Det är viktigt att inventering och sanering utförs av personal med utbildning för ändamålet. På Svenska Fogbranschens Riksförbunds hemsida finns förteckningar över konsulter och entreprenörer som kan anlitas för inventering och sanering av PCB, se länkar längre ner på sidan.

Måste jag sanera om man hittar PCB?

Om fog- eller golvmassor innehåller 500 ppm (500 mg/kg) PCB eller mer är ägaren tvungen att sanera.

Sanering av PCB ska anmälas

Om fog- eller golvmassor innehåller 500 ppm (500 mg/kg) PCB eller mer är ägaren tvungen att sanera. En handlingsplan för sanering skall då bifogas med provtagningsresultaten.

PCB-sanering räknas som miljöfarlig verksamhet och är anmälningspliktig enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan om PCB-sanering ska lämnas på särskild blankett senast 6 veckor innan saneringsarbetet inleds. Sanering får inte påbörjas förrän miljönämnden granskat anmälan och fattat beslut i ärendet.

Om mängden PCB överskrider 50 ppm är avfallet klassat som farlig avfall. Särskild hänsyn till detta ska tas vid renovering och rivning.

Varför krävs sanering av PCB?

PCB är en grupp svårnedbrytbara miljögifter, som när de kommer ut i naturen anrikas i näringskedjan. Miljö- och hälsoeffekter som har påvisats hos människor och djur är bland annat försvagat immunförsvar, minskad fertilitet och påverkan på det centrala nervsystemet.

Användningen av PCB i till exempel fogmassor förbjöds 1972, men ämnet finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess kemiska stabilitet och långa nedbrytningstid.

 

Publicerad av: Marks kommun