Trädgård och vilda djur

Senast uppdaterad den 8 april 2021

Vilda djur kan orsaka störningar och vålla skada. Många vänder sig till miljöenheten med dessa problem. Detta är dock inte en fråga för miljöenheten eftersom de vilda djuren oftast inte utgör någon olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Ansvaret för att hantera vilda djur som orsakar skada eller stör ligger på fastighetsägaren, såväl kommunal som privat.

Miljöenheten kan agera om problem med skadedjur är av den arten att de kan utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljön utifrån miljöbalkens regler. Med olägenhet för människors hälsa menas störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Miljöenheten kan då ställa krav på fastighetsägaren att vidta åtgärder. Kostnaderna för dessa åtgärder hamnar på fastighetsägaren.

Skadedjur inomhus

Det är enligt miljöbalken fastighetsägaren som ska se till att bostäder och lokaler hålls fria från ohyra och andra skadedjur.

Vid problem med skadedjur inomhus kan man vända sig till ett skadedjursbolag som kan hjälpa till med sanering och förebyggande åtgärder för att minska framtida problem.

Vilda djur utomhus

När det gäller vilda djur som orsakar skada utomhus så är det också fastighetsägarens ansvar. Gäller det tama djur är det djurägarens ansvar.

Tänk på att vårdslös matning av fåglar gör att flockar av duvor, kråk- och måsfåglar samlas i närheten av fågelmatplatsen. Även råttor, möss, vilda kaniner och harar kan lockas till platsen.

 

Publicerad av: Marks kommun