Problem med störande fåglar

Senast uppdaterad den 8 april 2021

Fåglar finns som en naturlig art runt omkring oss. Vi kan uppleva det som störande ibland med fågelskrik, eller när fåglarna häckar precis intill huset du bor i. Det finns flera sätt att minska och begränsa fåglars möjlighet att störa boende och människor.

När samhället breder ut sig, tar vi allt mer av fåglars naturliga boplatser i anspråk. Samtidigt gör tillgången på mat att byggnader och parker blir eftertraktade områden för till exempel fiskmåsar. Detta kan skapa en del störningar för människor.

Detta gör kommunen

Det är flera parter som hanterar frågor och ärenden kring fåglar och miljö. Miljöenhetens ansvar gäller olägenhet för människors hälsa. Vi arbetar aktivt med information till fastighetsägare som är ytterst ansvariga för fågelbekämpning av den egna fastigheten.

Att skjuta fåglar är ingen långsiktig lösning. Rent praktiskt är det svårt att uppnå ett gott resultat och dessutom återkommer ständigt nya individer till samma plats om inte förutsättningarna för fåglarna försämras.

Genom att göra förebyggande åtgärder från fastighetsägarens sida kommer fåglarna efter flera misslyckade försök med att bygga bon och föda upp ungar, självmant att söka sig bort.

Om olägenheter

En olägenhet är enligt miljöbalken en störning som kan vara skadlig för hälsan och som inte är tillfällig eller liten. Störningar från vilda fåglar i bostadsområden och på allmän mark, till exempel i parker och på torg, bedöms normalt inte som olägenhet enligt miljöbalken.

Det kan naturligtvis ändå vara en störning som medför obehag, oljud samt obehag av förorenade parkbänkar, balkonger, bilar etc. Som enskild person kan du därför uppleva fåglarna som störande, även om problemet inte bedöms vara en olägenhet enligt miljöbalken - och därmed en fråga som inte miljöenheten kan påverka.

Jakträtt

Länsstyrelsen ansvarar för jakträtt, djurrätt och djurskyddslag. Utanför fastställda jakttider kan man söka om tillstånd till skyddsjakt hos Länsstyrelsen.

För att få skjuta inom tätbebyggt område måste man ha ett polistillstånd. 

Fastighetsägares ansvar

Det är alla fastighetsägares ansvar att minska risken för störningar från fåglar som häckar på tak eller vid fastighet. Eventuella klagomål ska göras till fastighetsägaren. Om störningen är på allmän plats, är det miljöenheten som du ska vända dig till. Det är fastighetsägare och markägare som är ansvariga att se till att begränsa fåglars möjlighet att störa boende och människor som vistas kring fastigheter.
I en del fastigheter upplever de boende problem med störande fågelhäckning, exempelvis genom ljud och lukt. Det är alltid fastighetsägarens ansvar att åtgärda problem med störande fågelhäckning. En fastighetsägare kan vända sig till skadedjursbekämpningsföretag som kan hjälpa till med vissa förebyggande åtgärder. Till exempel är fiskmåsar fredade mellan den 1 april och den 31 juli. 

Vad kan jag som medborgare göra?

Som boende kan du tänka på att inte mata fåglar från balkongen eller i direkt anslutning till fastigheten. Håll också rent kring avfallstunnor och eventuella komposter, så att de inte drar till sig fåglar eller råttor.

Om du störs av fågelskrän rekommenderar vi att fönster och dörrar stängs. I samhällen finns många ljud och dessa utesluts enklast genom att stänga om sig. När miljöenheten bedömer om ett ljud är en olägenhet enligt miljöbalken görs mätningar alltid med stängda fönster och dörrar.

Det mest effektiva är att försvåra för fåglarna att bygga bon på fastigheten och se till att de inte hittar mat i bostadsområdet. Prata alltid med din fastighetsägare när du upplever problem.

Blir det ingen förbättring kan du anmäla problemet till miljöenheten som registrerar klagomålet och ser till att fastighetsägaren får information om möjliga åtgärder inför nästa häckningssäsong.

Publicerad av: Marks kommun