Anmälan

Senast uppdaterad den 11 september 2023

För vissa bygglovsfria åtgärder behöver du göra en anmälan. Exempel på sådana åtgärder är de så kallade attefallshusen, ändringar i bärande konstruktion, ändrat brandskydd och inredning av ytterligare bostad i ett enbostadshus.

Andra exempel är nyinstallation av eldstad och rökkanal/skorsten, nyinstallation av hiss i flerbostadshus eller bostadsanpassad hiss. Även väsentlig ändring av anordningar för exempelvis ventilation och om en byggnads planlösning påverkas avsevärt behövs en anmälan för.

Bor du utom detaljplanelagt område och ska riva en huvudbyggnad behöver du göra en anmälan.

 

Gör en anmälan

Skicka in anmälningsblanketten, gärna digitalt, till bmn@mark.se, alternativt till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Marks kommun
511 80 KINNA

Startbesked och slutbesked

Innan du kan börja bygga behöver du få ett startbesked. Startbeskedet utfärdas när alla handlingar som behövs för ditt projekt har inlämnats och godkänts.

Innan du flyttar in möbler/börjar använda den berörda byggnadsdelen, behöver du ett slutbesked.

Om du börjar bygga innan startbesked beviljats, eller om du börjar använda det du byggt innan slutbesked beviljats, är det i regel förenat med en byggsanktionsavgift.

Ditt ansvar

Tänk på att det är byggherren som ansvarar för att alla regler och lagar följs vid uppförande eller rivning av en byggnad. Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads- eller rivningsarbeten. 

Publicerad av: Marks kommun