Tillbyggnad 15 kvadratmeter

Senast uppdaterad den 29 november 2023

Även om en tillbyggnad på 15 kvadratmeter är bygglovsbefriad till ett en- eller tvåbostadshus ska en anmälan göras till Bygg- och miljönämnden om den ska byggas inom detaljplanerat område. Tänk också på att invänta startbesked innan du börjar bygga.

När du har skickat in anmälan görs en bedömning om ditt projekt följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande innan du får ditt startbesked. 

Skicka in undertecknad anmälan och övriga handlingar till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Marks kommun
511 80 KINNA

Du kan också skicka din bygglovsansökan via e-post till byggenheten@mark.se

Handlingar du ska bifoga:

  • Planritning, sektionsritning och fasadritning i skala 1:100
  • Situationsplan
  • Konstruktionsritning

Detta gäller

Du får utan bygglov bygga till med 15 kvm bruttoarea till ett en- eller tvåbostadshus. Tillbyggnaden får inte vara högre än huset och ska vara placerad minst 4,5 meter från tomtgränsen, men får placeras närmare gränsen om grannarna samtycker. Du kan inte placera tillbyggnaden närmare än 4,5 meter från tomtgränsen om den gränsar till en gata eller allmän plats. Då krävs det bygglov.

Du kan endast göra en bygglovsbefriad tillbyggnad vid ett tillfälle på fastigheten och du kan inte dela upp den bygglovsbefriade arean på flera tillbyggnader.

Ibland krävs det ändå bygglov

Du behöver bygglov om din fastighet ligger i ett område med en detaljplan som säger att det krävs bygglov för exempelvis attefallsåtgärder och friggebodar. Du behöver även bygglov om din fastighet är utpekad i listan över särskilt kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnad.

Publicerad av: Marks kommun