Avgifter för bygglovs- och anmälningsärenden

Senast uppdaterad den 19 januari 2023

När du söker bygglov eller gör en anmälan utgår en avgift för det arbete som lagts ner på handläggningen av ärendet. Avgift för nybyggnadskarta, utstakning och grannehörande kan tillkomma utöver avgiften för bygglov.

Utstakning kan utföras av kommunen eller av annan behörig person, och kan exempelvis komma att krävas vid placering nära tomtgräns. Grannehörande krävs om åtgärden är en avvikelse från detaljplan, eller om man bedömer att åtgärden kan vara en olägenhet för någon. Avgiften för grannehörande är 1800 – 5600 kr, beroende på hur många grannar som behöver höras.

Exempel på avgifter i bygglovs- och anmälningsärenden

Priserna som vi presenterar här är exempel baserade på de vanligaste typerna av lov- och anmälansärenden. Om priset för det du planerar att göra inte finns med, kontakta oss för offert. Fullständig taxa finns att ladda ner längre ner på sidan.

Tabell 1. Priserna avser avgift för bygglov, startbesked samt slutbesked

Typ av projekt

Avgift (SEK)

Villa/fritidshus, 50-129 kvm, inom detaljplan

23 254

Villa/fritidshus, 50-129 kvm, utanför detaljplan med lokaliseringsprövning, utan kommunalt VA

37 229

Villa/fritidshus, 50-129 kvm, utanför detaljplan med lokaliseringsprövning, med kommunalt VA

31 639

Villa/fritidshus, 130-199 kvm, inom detaljplan

29 068

Villa/fritidshus, 130-199 kvm, utanför detaljplan med lokaliseringsprövning, utan kommunalt VA

43 043

Villa/fritidshus, 130-199 kvm, utanför detaljplan med lokaliseringsprövning, med kommunalt VA

37 453

Villa, 200-299 kvm, inom detaljplan

34 882

Villa, 200-299 kvm, utanför detaljplan med lokaliseringsprövning, utan kommunalt VA

48 857

Villa, 200-299 kvm, utanför detaljplan med lokaliseringsprövning, med kommunalt VA

43 267

Tillbyggnad (även uterum), 16-49 kvm

10 733

Inglasning av uteplats

3 634

Komplementbyggnad, max 49 kvm

17 441

Attefall-tillbyggnad, max 15 kvm

4 193

Attefall-komplementbyggnad enkel, max 30 kvm

4 193

Attefall-komplementbyggnad bostad, max 30 kvm

6 149

Inredande av ytterligare en bostad

6 149

Ändring av bärande konstruktion, okomplicerad

4 193

Ändring av bärande konstruktion, komplicerad

7 826

Installation av eldstad

4 193

Förhandsbesked (1 byggrätt), utan kommunalt VA

13 975

Förhandsbesked (1 byggrätt), med kommunalt VA

8 385

* Avgiften gäller inte vid byggnation inom kulturmiljö, vid avvikelse mot detaljplan eller områdesbestämmelser.

   

Tabell 2. Priserna avser nybyggnadskarta

 

Typ av projekt

Avgift (SEK)

Villa, inom detaljplan

8 385

Villa, utanför detaljplan

timdebitering

   

Tabell 3. Priserna avser avgift för utstakning (fyra punkter)

 

Typ av projekt

Avgift (SEK)

Villa, 199 kvm

10 062

Komplementbyggnad, 15-199 kvm

3 913

Tillbyggnad, 15-199 kvm

2 795

Grovutstakning

0,5*utstakningsavgift

   

Grannehörande

Avgift (SEK)

1-5 grannar

2 236

6-9 grannar

3 354

10 > grannar

6 708

   

Marklov

Avgift (SEK)

Tidsersättning, minst:

1 034

   

Rivningslov

Avgift (SEK)

Rivningslov för mindre än 250 kvm

5 590

   

Timavgift, kr/tim

1 034

   

Avgift strandskydd (Miljöbalkstaxa)

Avgift (SEK)

Prövning Strandskyddsdispens

9 664

Återkallande dispensansökan strandskydd, Tidsersättning, minst:

1 208

Förlängning dispens, 50 % av prövningsavgiften

4 832


Länk till beräkningshjälp för sanktionsavgifter:

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/byggsanktionsavgifter/berakning-av-sanktionsavgifter/

Publicerad av: Marks kommun