Avgifter för bygglovs- och anmälningsärenden

Senast uppdaterad den 4 februari 2022

När du söker bygglov eller gör en anmälan utgår en avgift för det arbete som lagts ner på handläggningen av ärendet. Avgift för nybyggnadskarta, utstakning och grannehörande kan tillkomma utöver avgiften för bygglov.

Utstakning kan utföras av kommunen eller av annan behörig person, och kan exempelvis komma att krävas vid placering nära tomtgräns. Grannehörande krävs om åtgärden är en avvikelse från detaljplan, eller om man bedömer att åtgärden kan vara en olägenhet för någon. Avgiften för grannehörande är 1800 – 5600 kr, beroende på hur många grannar som behöver höras.

Exempel på avgifter i bygglovs- och anmälningsärenden

Priserna som vi presenterar här är exempel baserade på de vanligaste typerna av lov- och anmälansärenden. Om priset för det du planerar att göra inte finns med, kontakta oss för offert. Fullständig taxa finns att ladda ner längre ner på sidan.

Tabell 1. Priserna avser avgift för bygglov, startbesked samt slutbesked

Typ av projekt

Avgift (SEK)

Villa/fritidshus, 50-129 kvm, inom detaljplan

21 923

Villa/fritidshus, 50-129 kvm, utanför detaljplan med lokaliseringsprövning, utan kommunalt VA

35 098

Villa/fritidshus, 50-129 kvm, utanför detaljplan med lokaliseringsprövning, med kommunalt VA

29 828

Villa/fritidshus, 130-199 kvm, inom detaljplan

27 404

Villa/fritidshus, 130-199 kvm, utanför detaljplan med lokaliseringsprövning, utan kommunalt VA

40 579

Villa/fritidshus, 130-199 kvm, utanför detaljplan med lokaliseringsprövning, med kommunalt VA

35 309

Villa, 200-299 kvm, inom detaljplan

32 885

Villa, 200-299 kvm, utanför detaljplan med lokaliseringsprövning, utan kommunalt VA

46 060

Villa, 200-299 kvm, utanför detaljplan med lokaliseringsprövning, med kommunalt VA

40 790

Tillbyggnad (även uterum), 16-49 kvm

10 118

Inglasning av uteplats

3 426

Komplementbyggnad, max 49 kvm

16 442

Attefall-tillbyggnad, max 15 kvm

3 953

Attefall-komplementbyggnad enkel, max 30 kvm

3 953

Attefall-komplementbyggnad bostad, max 30 kvm

5 797

Inredande av ytterligare en bostad

5 797

Ändring av bärande konstruktion, okomplicerad

3 953

Ändring av bärande konstruktion, komplicerad

7 378

Installation av eldstad

3 953

Förhandsbesked (1 byggrätt), utan kommunalt VA

13 175

Förhandsbesked (1 byggrätt), med kommunalt VA

7 905

* Avgiften gäller inte vid byggnation inom kulturmiljö, vid avvikelse mot detaljplan eller områdesbestämmelser.

   

Tabell 2. Priserna avser nybyggnadskarta

 

Typ av projekt

Avgift (SEK)

Villa, inom detaljplan

7 905

Villa, utanför detaljplan

timdebitering

   

Tabell 3. Priserna avser avgift för utstakning (fyra punkter)

 

Typ av projekt

Avgift (SEK)

Villa, 199 kvm

9 486

Komplementbyggnad, 15-199 kvm

3 689

Tillbyggnad, 15-199 kvm

2 635

Grovutstakning

0,5*utstakningsavgift

   

Grannehörande

Avgift (SEK)

1-5 grannar

2 108

6-9 grannar

3 162

10 > grannar

6 324

   

Marklov

Avgift (SEK)

Tidsersättning, minst:

975

   

Rivningslov

Avgift (SEK)

Rivningslov för mindre än 250 kvm

5 270

   

Timavgift, kr/tim

975

   

Avgift strandskydd (Miljöbalkstaxa)

Avgift (SEK)

Prövning Strandskyddsdispens

9 120

Återkallande dispensansökan strandskydd, Tidsersättning, minst:

1 140

Förlängning dispens, 50 % av prövningsavgiften

4 560


Länk till beräkningshjälp för sanktionsavgifter:

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/byggsanktionsavgifter/berakning-av-sanktionsavgifter/

Publicerad av: Marks kommun