Avgifter för bygglovs- och anmälningsärenden

Senast uppdaterad den 5 januari 2017

När du söker bygglov eller exempelvis gör en anmälan om att installera en eldstad så tar vi ut en avgift för det arbete som läggs ner på handläggningen av ärendet. Här hittar du mer information om de delar som kan avgiftsbeläggas i samband med ett byggprojekt under 2017.

För att få bygga nytt, ut, till eller om du vill ändra användningen av en byggnad så måste du ansöka om bygglov. Kostnaden för detta speglar ytstorleken samt de olika åtgärderna som behövs för handläggningen av lovet. Detta innebär att den exakta avgiften kan räknas fram först när ditt ärende är klart.

Här hittar du cirkapriser för de vanligaste ärendena som vi handlägger

Pris för bygglov

I avgiften ingår startbesked samt slutbesked, marklov, tekniskt samråd och arbetsplatsbesök.

Villa, 50-129 kvm,
inom detaljplan
14 900 kr*
Villa, 50-129 kvm,
utanför detaljplan med
lokaliseringsprövning 
18 600 kr*
Villa, 130-199 kvm,
inom detaljplan 
19 800 kr*
Villa, 130-199 kvm,
utanför detaljplan med
lokaliseringsprövning 
24 700 kr*
Villa, 200-299 kvm,
inom detaljplan
24 700 kr*
Villa, 200-299 kvm,
utanför detaljplan med
lokaliseringsprövning 
30 900 kr*
Tillbyggnad (även
uterum), 16-49 kvm
6 100 kr*
Inglasning av uteplats  3 100 kr*
Komplementbyggnad,
enkel, max 49 kvm
3 900 kr*
Komplementbyggnad,
max 49 kvm 
 10 000 kr*
Attefall, tillbyggnad,
max 15 kvm 
3 800 kr*
Attefall, komplementbyggnad
enkel, max 25 kvm 
3 800 kr*
Attefall, komplementbyggnad
bostad, max 25 kvm 
5 500 kr*
Inredande av ytterligare
en bostad 
5 500 kr*
Ändring av bärande
konstruktion 
1 500 kr*
Installation av eldstad  1 300 kr*
Förhandsbesked, ett
bostadshus
4 800 kr*

* Avgiften gäller inte vid byggnation inom kulturmiljö, vid avvikelse mot detaljplan eller områdesbestämmelser.

Grannehörande

Om din ansökan avviker ifrån detaljplanen, eller om vi bedömer att byggnationen kan ogillas, skickar vi en blankett till grannarna så att de kan lämna in eventuella argument till oss på nämnden.

1-5 grannar 1 900 kr
6-9 grannar 2 900 kr


Marklov

Detta krävs när du ska ändra marknivån med mer än 0,5 meter på en tomt inom detaljplan. Marklov ingår ofta i bygglovet men för ett separat sådant betalar du 850 kr/timma.

Rivningslov

Du som vill ta bort en hel, eller delar av en byggnad inom detaljplan, behöver ansöka om ett rivningslov och lämna in en rivningsplan. Rivningslov för mindre än 250 kvm kostar 4 590 kr.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta tas fram vid nybyggnation av bostadshus, vid nya verksamhetslokaler samt vid vissa tillbyggnader där man behöver vara särskilt uppmärksam på fastighetens gränser och höjder.

Ny villa, inom detaljplan 7 200 kr
Övrigt 900 kr/timma


Utstakning (fyra punkter)

Detta kan exempelvis krävas vid placering nära en tomtgräns. Om utstakning utförs av någon utanför nämnden får du betala 20% av avgiften nedan (för underlagsdata, grundmaterial med mera).

Villa, 199 kvm 8 600 kr
Komplementbyggnad 3 400 kr
Tillbyggnad, 15-199 kvm 2 400 kr
Grovutstakning Halv utstakningsavgift


Planavgift

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan bekostas normalt av exploatören. Ett fåtal områden har äldre detaljplaner som gjorts om för att öka byggrätten och där tas en planavgift ut i samband med bygglovet. Övre Krok och Solvik i Örby är exempel på sådana och där tillkommer en planavgift på 15 000 kr - 55 000 kr beroende av hur mycket du bygger, utöver ordinarie bygglovavgift.

Övriga avgifter

Om du bygger utan bygglov där detta krävs, riskerar du att få betala en sanktionsavgift. Detsamma gäller om du börjar bygga innan du fått ett startbesked eller om du börjar använda en byggnad innan du fått ditt slutbesked. Storleken på sanktionsavgiften beror på vilken typ av förseelse det gäller och storleken på byggnaden. Vanliga är belopp är 30 000-250 000 kr.

Kontakta oss 

Fanns inte priset för det du planerar att göra med eller har du andra frågor? Kontakta oss på plan- och byggnadsnämndens expedition, så hjälper vi dig.

Publicerad av: Marks kommun