Bygglov

Senast uppdaterad den 1 november 2023

Det är flera steg på vägen från att du funderar på ett byggprojekt till att du har fått bygglov. Här ser du de olika stegen i bygglovsprocessen, klicka på dem eller i menyn för att få den information du behöver.

Förberedelser

Funderar du på att påbörja ett byggprojekt? Vi ger dig information och råd.

För att kunna handlägga ditt ärende ställer vi vissa krav på handlingarna du lämnar in. De ska vara fackmässiga och ritade på ett korrekt sätt. Det kallas ritteknik och är en gemensam standard för hur ritningar ska ritas. Som stöd till dig som aldrig tidigare ritat bygglovshandlingar har vi tagit fram ett informationsblad.

Informationsbladet hittar du här

Ansök om bygglov

Det är en stor fördel om dina ansökningshandlingar är fullständiga. Då går behandlingen av din ansökan snabbare.

Vår granskning

När din fullständiga ansökan har kommit in granskas den utifrån gällande bestämmelser.

Beslut

Efter granskning och eventuella remissvar kan vi fatta beslut. Ditt bygglov slutar gälla om du inte har påbörjat byggnadasbetet inom 2 år, eller om du inte har avslutat byggnadsarbetet inom 5 år. Vi räknar från dagen då beslutet vann laga kraft alltså började gälla. Du kan inte göra några ändringar efter att beslutet har utfärdats, så tänk noga igenom din byggnation innan du lämnar in din ansökan hos eller anmälan till oss.

Tekniskt samråd

I de flesta fall kallas du och din kontrollansvarige till ett tekniskt samråd.

Startbesked

När en åtgärd kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan ska du alltid vänta på att få ett startbesked från oss. Startbeskedet är fortsättningen på den bygglovsansökan eller anmälan som du har gjort och därför behöver du inte ansöka separat om startbesked.Om du börjar bygga utan startbesked tar vi ut en sanktionsavgift.

När vi utfärdar ett startbesked för bygglov och bygganmälan kontrollerar vi att det du planerar att göra uppfyller kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter. Om du behöver komplettera din anmälan eller ansökan eller om det krävs et tekniskt samråd får du ett startbesked efter det tekiniska samrådet genomförts och/eller kompletterande handlingar lämnats in..

Arbetsplatsbesök

I de flesta fall ska samhällsbyggnadsförvaltningen vid minst ett tillfälle besöka den plats där byggnationerna utförs. Vid arbetsplatsbesöket kontrollerar byggnadsinspektören bland annat att kontrollplanen och byllovet följs och att inget strider mot byggreglerna. På arbetsplatsbesöken närvarar också byggherren och eventuell kontrollansvarig.

Slutsamråd

Om du tidigare har haft ett tekninskt samråd ska du också ha ett slutsamråd när arbetet avslutas. På ett slutsamråd träffas byggnadsinspektören, byggherren och den kontrollansvariga.

På slutsamrådet går vi igenom hur kontrollplanen följts, eventuella avvikelser, den kontrollansvariges utlåtande, dokumentation från eventuella arbetsplatsbesök och förutsättningar för slutbesked. Vi för protokoll samtidigt. Det är vanligt att slutsamrådet hålls på byggarbetsplatsen.

Slutbesked

För att du ska få flytta in eller börja använda din byggnad måste du först ha fått ett slutbesked.

Publicerad av: Marks kommun