Kontrollansvarig

Senast uppdaterad den 2 januari 2023

Enligt plan- och bygglagen krävs det en kontrollansvarig. Den som är kontrollansvarig hjälper byggherren med kunskap och erfarenhet för att lagkraven ska uppfyllas.

För kontroll av lov eller anmälanspliktiga åtgärder ska det finnas en kontrollansvarig som har den kunskap och erfarenhet som behövs för uppgiften.

Det är byggherren som ska meddela plan- och byggnadsnämnden om vem som är kontrollansvarig och det ska ske innan lov beviljas. Vid enklare byggnation av begränsad omfattning behövs ingen kontrollansvarig.

Du hittar certifierade kontrollansvariga på Boverkets webbplats. Den kontrollansvarige bör kopplas in på byggprojektet så tidigt som möjligt, helst redan i projekteringsstadiet.

Den kontrollansvarige ska bland annat:

  • Hjälpa byggherren med att upprätta förslag till kontrollplan
  • Se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs
  • Närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid arbetsplatsbesöket.

Flera kontrollansvariga

Om det är ett omfattande projekt kan flera olika kontrollansvariga utses för skilda delar av byggprojektet. Byggherren bestämmer vem av dem som ska ha samordningsansvar.

Publicerad av: Marks kommun