Kostnad för bygglov

Senast uppdaterad den 2 januari 2024

När du söker bygglov eller gör en anmälan utgår en avgift för det arbete som lagts ner på handläggningen av ärendet. Avgift för nybyggnadskarta, utstakning och grannehörande kan tillkomma utöver avgiften för bygglov.

Utstakning kan utföras av kommunen eller av annan behörig person, och kan exempelvis komma att krävas vid placering nära tomtgräns. Grannehörande krävs om åtgärden är en avvikelse från detaljplan, eller om man bedömer att åtgärden kan vara en olägenhet för någon.

 

Länk till beräkningshjälp för sanktionsavgifter:

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/byggsanktionsavgifter/berakning-av-sanktionsavgifter/

 

Tabell 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus

Planenligt

32 643 kr

Liten avvikelse

36 875 kr

Utanför olanlagt område

38 084 kr

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder

 

Planenligt

30 830 kr

Liten avvikelse

33 248 kr

Utanför planlagt område

34 457 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad 0-50 m², med teknisk granskning

 

Planenligt

12 392 kr

Liten avvikelse

14 810 kr

Utanför planlagt område

12 090 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad 0-50 m², utan teknisk granskning

 

Planenligt

6 952 kr

Liten avvikelse

9 370 kr

Utanför planlagt område

6 650 kr

 

Tabell 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

 

 

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan

 

5 441 kr

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor omgivningspåverkan

 

10 881 kr

 

 

Tabell 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)

Uppförande eller väsentlig ändring av mur eller plank, med tekniskt samråd

 

Planenligt

14 810kr

Liten avvikelse

16 019 kr

Utanför planlagt område

15 717 kr

Uppförande eller väsentlig ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd

 

Planenligt

3 929 kr

Liten avvikelse

5 138 kr

Utanför planlagt område

4 836 kr

 

Tabell 8 Anmälningspliktiga åtgärder

Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd

 

12 997 kr

Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd

 

3 023 kr

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad eller komplementbostadsbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd (Attefall komplementbostadshus/komplementbyggnad)

 

12 090 kr

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad eller komplementbostadsbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd (Attefall komplementbostadshus/komplementbyggnad)

 

5 138 kr

 

Tabell 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

 

10 881 kr

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

 

3 929 kr

 

Tabell 10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

 

17 228 kr

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

 

4 232 kr

 

Tabell 11 Förhandsbesked

Förhandsbesked (bygglov som följer ses som planenligt)

Inom planlagt område

Tim- debitering

Förhandsbesked (bygglov som följer ses som planenligt)

Utanför planlagt område

22 669 kr

Förhandsbesked för tomter utöver den

första när tomterna ligger i anslutning till varandra. Utanför planlagt område.

Utanför planlagt område

9 672 kr

 

Tabell 18 Nybyggnadskarta/enkel nybyggnadskarta/enkel bygglovskarta

Nybyggnadskarta/Enkel nybyggnadskarta krävs om byggenheten anser det nödvändigt. Avgift = mPBB x NKF eller fast pris

 

NKF eller tidsersättning

Nybyggnadskarta

NKF eller tidsersättning enkel

Nybyggnadskarta

Enbostadshus/enstaka

byggnad Oavsett tomtyta

8595kr (NKF 150)

6303kr (NKF 110)

Övriga byggnader; sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar.

Tomtyta < 1 999 m2 .

8595kr (NKF 150)

6303kr (NKF 110)

 

Tabell 19 Enkel bygglovskarta

Enkel bygglovskarta

Timdebitering

 

 

Publicerad av: Marks kommun