Beslut

Senast uppdaterad den 2 januari 2023

När ditt ärende är granskat och eventuella remissvar har inkommit kan beslut fattas.

Om ditt bygglov beviljas har du två år på dig att påbörja arbetet, annars upphör bygglovet att gälla. Du ska avsluta arbetet inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. Observera att startbesked krävs innan byggnadsarbetet får påbörjas.

Om du får en kommunicering om avstyrkan

Om din ansökan strider mot plan- och bygglagen kommer tjänstemän skriva fram ett förslag till avslag, detta kallas kommunicering om avstyrkan. I den framgår varför bygglov inte kan ges. Om du har fått en kommunicering har du möjlighet att:

  • ändra eller återkalla din ansökan
  • tillföra ny information 
  • begära att få ansökan prövad av plan – och byggnadsnämnden

Du kan inte överklaga en kommunicering om att din ansökan kommer att avslås. Däremot kan du överklaga ett beslut som tagits i plan- och byggnadsnämnden.

Om du vill överklaga

Skulle du vara missnöjd med det beslut du får kan du överklaga. Överklagandet ska ske skriftligt och lämnas in till plan- och byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att du tagit del av beslutet.

Läs mer om hur du överklagar på sidan "Överklaga bygglovsbeslut" i menyn.

Om dina grannar är missnöjda har de också möjlighet att överklaga beslutet.

Publicerad av: Marks kommun