Överklaga bygglovsbeslut

Senast uppdaterad den 2 januari 2023

Du kan överklaga Bygg- och miljönämndens beslut om bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked till länsstyrelsen.

Om du vill överklaga Bygg- och miljönämndens beslut gör du en skrivelse som är riktad till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, men du skickar den till Marks kommun.

Skicka till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Marks kommun
511 80  KINNA

Kommunen måste ha ditt överklagande senast 21 dagar efter att du tagit del av beslutet. Datumet då du tog del av beslutet bestäms av det datum som du signerar delgivningskvittot. Delges du beslutet via en rekommenderad försändelse räknas det från det datum då du hämtar ut försändelsen. Har du blivit delgiven genom att ha läst i Post- och inrikestidningen måste kommunen ha ditt överklagande senast 28 dagar från publiceringsdatumet.

Överklagande som har kommit in i rätt tid skickas vidare till Länsstyrelsen.

I din överklagan ska du ange vilket beslut det gäller, beslutets diarienummer, vilken fastighet det handlar om och vad du vill klaga på. Skicka med handlingar som stödjer varför du tycker att beslutet ska ändras. Uppge din adress och ditt telefonnummer. Glöm inte att skriva under överklagandet och skriv gärna namnförtydligande. Om du använder dig av ett ombud måste du skicka med en fullmakt.

Det tar i snitt tre månader att få ett beslut i Länsstyrelsen.

Överklagande till högre instans
Om du är missnöjd med Länsstyrelsens beslut kan du överklaga till Mark- och miljödomstolen. Efter Mark- och miljödomstolen finns det möjlighet att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen, men då krävs ett prövningstillstånd. 

Publicerad av: Marks kommun