Detta kräver inte bygglov

Senast uppdaterad den 2 januari 2023

Om du bor i en- eller tvåbostadshus får du göra vissa ändringar utan bygglov. Det förutsätter dock att inget annat sägs i den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för fastigheten. Tänk på att du kan behöva göra en anmälan även om du inte behöver söka bygglov.

Boverkets hemsida kan du läsa om åtgärder som inte kräver bygglov.

Tänk på att även om åtgärden inte kräver bygglov så kan det krävas strandskyddsdispens.

Ibland krävs anmälan

Även om inte bygglov krävs kan du ibland behöva göra en anmälan. Det gäller till exempel för attefallshus, bygglovsbefriad tillbyggnad och inredning av ytterligare bostad i ett enbostadshus. Det gäller också för installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler, anordning för ventilation och vatten- och avlopp. Läs mer om anmälan i menyn. 

Om du bor på landsbygden

Om du bor utanför detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse finns det ytterligare undantag från bygglovsplikten. Då kan du bland annat bygga ekonomibyggnader för jord- och skogsbrukets behov eller jämförlig näring. Även mindre tillbyggnader och mindre komplementbyggnader är bygglovsbefriade. Kontakta oss för en bedömning av vad som anses vara sammanhållen bebyggelse.

Publicerad av: Marks kommun