Om du bygger utan bygglov

Senast uppdaterad den 2 januari 2023

Om du byggt utan bygglov eller startbesked riskerar du att få betala en sanktionsavgift, oavsett om du får bygglov i efterhand eller inte.

När vi får vetskap om att du byggt utan bygglov begär vi in en skriftlig förklaring till varför du byggt utan lov. Om det finns möjlighet till att få bygglov blir du uppmanad att söka det i efterhand. Om inte bygglov är möjligt, exempelvis om du byggt där man inte får bygga, kan du bli tvungen att riva byggnaden.

Sanktionsavgift

Med hjälp av Boverkets guide kan du räkna ut hur stor sanktionsavgiften är. Länk till Boverkets hemsida finns längst ner på denna sida.

Bygglov i efterhand

En bygglovsansökan som lämnas in i efterhand behandlas på samma sätt som den skulle ha gjort om du inte redan hade byggt. Det innebär att du kan få bygglov men vara tvungen att vidta vissa åtgärder, till exempel ändra eller flytta din byggnad, för att den ska stämma med planbestämmelserna.

Byggnaden kan behöva rivas

Det är plan- och byggnadsnämnden som beslutar om din byggnad måste rivas. Om så är fallet får du ett föreläggande och en viss tid på dig att ta bort byggnaden. Om byggnaden trots detta inte tas bort får du ett nytt föreläggande, den här gången förenat med vite. Du måste då betala en avgift (vitet) om du inte tagit bort den olovliga byggnaden inom tidsgränsen.   

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det. Din överklagan ska ske skriftligt och ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Överklagandet skickas vidare till länsstyrelsen som granskar om beslutet har gått rätt till. Det tar i genomsnitt tre månader att få svar från länsstyrelsen. Du kan läsa mer under rubriken ”Överklaga bygglovsbeslut” i menyn.

 

Publicerad av: Marks kommun