Slutbesked

Senast uppdaterad den 2 januari 2023

Innan du flyttar in eller börjar använda byggnaden behöver du ett slutbesked. Om du börjar nyttja byggnaden innan du har fått slutbesked tas en sanktionsavgift ut.

Ett slutbesked är ett beslut från Bygg- och miljönämnden att hela eller de delar av byggnaden som fått startbesked nu får tas i bruk och användas. Slutbeskedet utfärdas när alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och beslut om kompletterande villkor är uppfyllda.

Om slutbesked inte kan ges

Ett slutbesked kan ibland ges även om det finns brister i uppfyllandet av ovanstående krav. Om bristerna är av mindre allvarlig art kan de anges som anmärkningar på slutbeskedet. Om större brister finns kan ett tillfälligt slutbesked ges som är beroende av att bristerna rättas till eller att en viss kontroll som behöver göras i ett senare skede utförs.

 

Publicerad av: Marks kommun