Startbesked

Senast uppdaterad den 12 juni 2016

Om ditt projekt kräver bygg-, mark- eller rivningslov eller anmälan får du inte påbörja arbetet förrän du har fått ett startbesked från plan- och byggnadsnämnden. Om du inte inväntar startbesked tas en sanktionsavgift ut.

Beskedet lämnas när vi anser att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter. Det kan ske antingen efter det tekniska samrådet eller direkt i bygglovsbeslutet om ett samråd inte behövs. Handlar det om en anmälningspliktig åtgärd ges startbesked när vi ser att gällande byggregler kommer att uppfyllas.

Hur länge gäller ett startbesked?

Startbeskedet har samma giltighetstid som ett bygg-, mark- eller rivningslov, det vill säga fem år efter att lovet vunnit laga kraft. Startbeskedet för en anmälningspliktig åtgärd upphör att gälla två år efter beslutsdatum.

Bygglovsguiden - för dig som vill veta mer

Bygglovsguiden fungerar som ett uppslagsverk där du kan söka och hitta förklaringar till i stort sett allt som har med bygglovsfrågor att göra. 

Bygglovsguiden hittar du här

Publicerad av: Marks kommun