Tekniskt samråd

Senast uppdaterad den 2 januari 2023

I ärenden som kräver ett bygg-, mark- eller rivningslov eller en anmälan behöver du och din kontrollansvarige i många fall träffa oss för ett tekniskt samråd.

Vid det tekniska samrådet går ni tillsammans med kommunens handläggare igenom byggprojektet och vilka kontroller som ska göras. Om samrådet gäller en rivningsåtgärd går vi även igenom hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats och ska tas om hand.

Senast vid det tekniska samrådet ska förslag på kontrollplan och övriga tekniska handlingar som krävs lämnas in.

Stora byggprojekt kan behöva flera tekniska samråd. Vid enkla åtgärder, till exempel uterum och installation av eldstad, krävs inget tekniskt samråd.

Publicerad av: Marks kommun