Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Kontrollplan

Senast uppdaterad den 12 juni 2019

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som ska utföras i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen.

Om kontrollansvarig finns hjälper denne dig att upprätta ett förslag till kontrollplan. I kontrollplanen ska följande anges:

  • Vilka kontroller som ska göras, vad de ska avse och vem som ska göra kontrollerna
  • Vilka anmälningar som ska göras till plan- och byggnadsnämnden
  • Vilka arbetsplatsbesök som bör göras
  • Vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till, och hur detta ska tas om hand.

Vid det tekniska samrådet gås förslaget till kontrollplan igenom och efter eventuella ändringar fastställs en kontrollplan för ditt projekt.

Publicerad av: Marks kommun