Utstakning

Senast uppdaterad den 2 januari 2023

Utstakning görs innan byggnadsarbetet påbörjas och betyder att man markerar ut en byggnad på den plats där den är planerad att byggas. Enligt Plan- och bygglagen ska utstakning göras om det behövs med hänsyn till förhållandena på platsen och omständigheterna i övrigt.

Det är viktigt att en bygglovspliktig nybyggnad eller tillbyggnad uppförs exakt på den plats som bygglovet anger. Om placeringen eller höjdläget blir fel kan det leda till stora kostnader för att rätta till felet eller skadeståndsanspråk från berörda grannar.

Man skiljer på grovstakning och finutstakning. Vid grovutstakning markeras hushörnens läge med utstakningsläkt, sprayfärg eller annat med en lägre noggrannhet. Vid finutstakning markeras hushörnens läge med en högre noggrannhet, ofta som en förlängning av en långsida och en gavelsida. I båda fallen kan en referenshöjd lämnas (så kallad arbetsfix).

Utstakning som kan beställas hos kommunen begränsar sig till objekt som behandlas av Bygg- och miljönämnden och gäller endast hushörn.

Profiler  med måttkedjor som behövs utöver ordinarie utsättning får byggherren själv ansvara för.

Publicerad av: Marks kommun