Vår granskning

Senast uppdaterad den 2 januari 2023

När du har lämnat in din bygglovsansökan granskas den utifrån gällande lagstiftning och bestämmelser.

Vad händer med sin ansökan?

 1. Din ansökan diarieförs och kontrolleras - är det rätt antal och kvalitet på handlingarna?
 2. Vi kontaktar dig om några kompletteringar behövs göras.
 3. Din ansökan granskas mot gällande bestämmelser.
 4. Eventuella remisser skickas ut.
 5. I vissa fall kontaktas dina grannar för att de ska få möjlighet att lämna synpunkter.
 6. Beslut fattas när ärendet är färdigbehandlat.
 7. Ärendet expedieras och kungörs, avgiften räknas ut och beslutet skickas hem till dig.
 8. Om inte någon har överklagat ärendet när fyra veckor har gått, från den dag ärendet kungjorts i Post- och inrikestidningar vinner beslutet laga kraft.

Synpunkter från grannar

I vissa fall får grannar ge sina synpunkter på det som ska byggas. Det kan handla om:

 • Ansökan avviker från gällande detaljplan.
 • Nybyggnad av hus eller en större tillbyggnad om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område.
 • Ändrad användning av byggnad eller mark, utanför detaljplan. Från exempelvis bostad till verksamhet.

Byggenheten kontaktar då grannarna som får två veckor på sig att lämna sina synpunkter. Du får alltid möjlighet att ta del av och yttra dig över inkomna synpunkter innan beslut fattas.

Att grannarna godkänner en åtgärd räcker inte för att du ska få bygglov. Åtgärden måste också uppfylla kraven i plan- och bygglagen.

Publicerad av: Marks kommun