Kart- och mättjänster

Senast uppdaterad den 10 oktober 2018

Vi kan hjälpa dig med rätt karta när du ska söka bygglov.

På plan- och byggnadsnämndens expedition kan du beställa utstakning och lägeskontroll efter det att du har fått bygglov. Vid utstakning är det hushörnen som sätts ut och vid lägeskontroll mäts hus/grundplatta in. Lägeskontroll bör ske så tidigt som möjligt.

Nybyggnadskarta för bygglov

En nybyggnadskarta kan beställas på plan- och byggnadsnämndens expedition och då utför mätningsingenjören de arbeten som krävs för denna karta.

Fastighetsbildning är Lantmäteriets ansvar

Lantmäterimyndigheten har det övergripande ansvaret för fastighetsbildning och handlägger alla ärenden som rör fastighetsgränser. Mer information finns på Lantmäteriets webbplats www.lantmateriet.se/

Publicerad av: Marks kommun