Kart- och mättjänster

Senast uppdaterad den 24 augusti 2021

Vi kan hjälpa dig med rätt karta när du ska söka bygglov.

På plan- och byggnadsnämndens expedition kan du beställa utstakning och lägeskontroll efter det att du har fått bygglov. Vid utstakning är det hushörnen som sätts ut och vid lägeskontroll mäts hus/grundplatta in. Lägeskontroll bör ske så tidigt som möjligt.

Nybyggnadskarta för bygglov

En nybyggnadskarta kan beställas på plan- och byggnadsnämndens expedition.

Primärkarta

En primärkarta kan beställas av kart- och mätningsingenjör. 

Fastighetsbildning är Lantmäteriets ansvar

Lantmäterimyndigheten har det övergripande ansvaret för fastighetsbildning och handlägger alla ärenden som rör fastighetsgränser. Mer information finns på Lantmäteriets webbplats www.lantmateriet.se/

Publicerad av: Marks kommun