Kungörelser

Senast uppdaterad den 24 maj 2019

Här hittar du kungörelser för beslut tagna på delegation eller av plan- och byggnadsnämnden. Handlingar finns tillgängliga på Bygg- och miljökontoret, byggenheten, 511 80 Kinna. Överklagningstiden är en månad efter det att kungörelsen publiceras, efter det vinner beslutet laga kraft om ingen överklagan har skett.

Skene 10:49 - Bygglov och startbesked för en transformatorstation

PBN 2019-193 233

Hajom 12:6 - Bygglov och startbesked för tillbyggnad av industribyggnad

PBN 2019-225 232

Fritsla 2:22 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av en transformatorstation

PBN 2019-183 233

Ramnås 2:1 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av en transformatorstation

PBN 2019-194 233

Byslätt 4:1- Bygglov och starbesked för nybyggnad av en transformatorstation

PBN 2019-169 233

Fritsla 2:13 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av en transformatorstation

PBN 2019-174 233

Kovra 1:23 - Bygglov för nybyggnad av garage

PBN 2019-61 235

Nygården 1:21 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

PBN 2019-125 231

Kinna 26:80 - Bygglov och startbesked för uppförande av skylt

PBN 2019-240 2391

Sörvilg 1:19 - Förhandsbesked för nybyggnation av tre tvåbostadshus

PBN 2019-25 216

Amundagärde 1:61 - Bygglov och startbesked för tillbyggnad med ett uterum

PBN 2019-157 231

Skene 2:9  - Rivnings- mark- och bygglov för nybyggnad vårdboende

PBN 2018-868 237

Kråkered 1:4 - Förhandsbesked för två enbostadshus

PBN 2017-433 216

Örby 5:43 - Bygglov och startbesked för en tillbyggnad

PBN 2019-86 231

Ramhulta 1:2  - Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus

PBN 2019-82 216

Loftsgården 4:83 - Bygglov och startbesked för förlängning av tidsbegränsat bygglov gällande skolpaviljong

PBN 2019-211 237

Ubbhult 2:2  - Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus

PBN 2019-272 216

Skeden 2 - Bygglov och startbesked för redan uppfört skärmtak

PBN 2018-658 231

Ryda 1:24 - Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

PBN 2019-111 235

Rydal 4:16 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

PBN 2019-138 231

Örby 5:98 - Bygglov och startbesked för tillbyggnad enbostadshus

PBN 2019-198 231

Sandsered 1:12- Bygglov för nybyggnation av ett enbostadshus

PBN 2019-87 231

Hajom 12:3 - Bygglov och startbesked för fasadändring och montering av utvändig cistern

PBN 2019-269 232

Kinnasten 1:1>8 - Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus

PBN 2019-75 216

Rönnbäret 1 - Förlängning av tidsbegränsat lov för HVB

PBN 2019-67 237

Örby 4:6 – Rivningslov för nedbrunnen komplementbyggnad

PBN 2019-243 236

Härkila 2:18 - Bygglov för nybyggnad av garage

PBN 2018-837 235

Skene-backa 1:11 - Bygglov och startbesked för en transformatorstation

PBN 2019-190 233

Skene 10:11- Nybyggnad transformatorstation

PBN 2019-192 233

Håven 1:57 - Nybyggnad transformatorstation

PBN 2019-191 233

Björken 4 - Bygglov och startbesked för tillbyggnad av enbostadshus

PBN 2019-188 231

Smälteryd 2:10 - Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus

PBN 2019-97 231

Folkskolan 15>2 -Tidsbegränsat bygglov för bodetablering t.o.m 2021-06-31

PBN 2019-210 239

Mos 1:15 - Rivningslov och bygglov rivning och nybyggnad fritidshus

PBN 2019-76 234

 

Publicerad av: Marks kommun