Kungörelser

Senast uppdaterad den 15 januari 2019

Här hittar du kungörelser för beslut tagna på delegation eller av plan- och byggnadsnämnden. Handlingar finns tillgängliga på Bygg- och miljökontoret, byggenheten, 511 80 Kinna. Överklagningstiden är en månad efter det att kungörelsen publiceras, efter det vinner beslutet laga kraft om ingen överklagan har skett.

Tallås 12 - Bygglov och startbesked för utvändig ändring av flerbostadshus

PBN 2018-667 231

Hajom 2:5 - Bygglov för uppsättning av skyltar

PBN 2018-859 231

Skene 48:2 - Bygglov för tillbyggnad komplementbyggnad

PBN 2018-354 235

Sätila 8:8 del av - Bygglov för nybyggnad enbostadshus

PBN 2018-671 231

Järpen 3 - Bygglov för nybyggnad enbostadshus

PBN 2018-670 231

Hajoms-Skallared 1:22 - Bygglov och rivningslov nybyggnad enbostadhus

PBN 2018-799 231

Tranhult 2:2 - Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus

PBN 2018-663 231

Örby 5:95 - Bygglov och startbesked för tillbyggnad affärshus med skrämtak

PBN 2018-760 232

Daltorp 6 - Ändrad användning från lägenhet till kontor

PBN 2018-742 232

Sätila 13:31 - Nybyggnad skärmtak

PBN 2015-787 235

Assberg 1:30 del av - Nybyggnad flerbostadshus och komplementbyggnader

PBN 2018-461 231

Lockö 1:2 > del av - Nybyggnad enbostadshus med lokaliseringsprövning

PBN 2018-63 231

Kinna 24:121>2 - Nybyggnad flerbostadshus

PBN 2018-360 231

Hanatorp 2:12 Stuga 1 - Rivning samt nybyggnad fritidshus

PBN 2018-726 234

Biträdet 1 - Bygglov och startbesked utvändig ändring fasad

PBN 2018-745 226

 

Publicerad av: Marks kommun