Kungörelser

Senast uppdaterad den 2 januari 2023

Beslut om lov och förhandsbesked ska expedieras och kungöras.

Beslut om att ge lov eller positivt förhandsbesked ska kungöras genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar.

Även beslut att delvis ge lov eller positivt förhandsbesked ska kungöras.

Beslut om att avslå en ansökan om lov eller ge ett negativt förhandsbesked behöver inte kungöras. (jfr prop. 2014/15:122 sid. 124).

Handlingar finns tillgängliga på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Överklagningstiden är en månad efter det att kungörelsen publiceras, efter det vinner beslutet laga kraft om ingen överklagan har skett.

Kungörelser hittar du genom att söka här:  Sök | Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) - Bolagsverket

 

 

Publicerad av: Marks kommun