Kungörelse Harpebo 5-1

Senast uppdaterad den 22 februari 2017

Plan- och byggnadsnämnden har fått in en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på del av fastigheten Harpebo 5:1.

 Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan. Ett förhandsbesked handlar enbart om en tänkt placering av en byggnad och inte om hur byggnaden kommer att se ut. Det hanteras i samband med ansökan om bygglov.
Som berörd sakägare har du, med stöd av 9 kapitlet 25 § plan- och bygglagen (2010:900 PBL), rätt att yttra dig och lämna synpunkter om du anser att detta innebär en betydande olägenhet för dig.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 30 mars 2017 till byggenheten, Mor Kerstins väg 13, 511 80 Kinna alternativt via e-post till pbn@mark.se
Handlingarna finns utställda på byggenheten i Kinnaström  till och med den 30 mars 2017.
För upplysningar svarar byggenheten telefon 0320 21 71 90, måndag, onsdag - fredag mellan klockan 10 och 12.
Plan- och byggnadsnämnden

Publicerad av: Marks kommun