Samråd Ramslätt vattentäkt

Senast uppdaterad den 24 september 2018

Välkommen på samråd för omprövning av tillstånd för grundvattenuttag för Ramslätt vattentäkt.

Marks kommun har för avsikt att ompröva tillståndet för kommunens enskilt största vattentäkt, Ramslätts vattentäkt. Det befintliga tillståndet från 1980 ger tillstånd för att ta ut vatten från två brunnar. Sedan dess har nya brunnar borrats i området och tre infiltrationsbassänger har anlagts. Marks kommun vill nu revidera tillståndet så att alla brunnar samt infiltrationsbassängerna ingår.

Samrådstiden har förlängts till den 30 april.

Publicerad av: Marks kommun