Rivningslov

Senast uppdaterad den 29 november 2023

När du ska riva en byggnad eller del av en byggnad inom ett område med detaljplan behöver du ett rivningslov.

Bor du utanför detaljplanerat område och ska riva en huvudbyggnad behöver du  göra en anmälan om rivning.

Ansök om rivningslov

Skicka in undertecknad anmälan och övriga handlingar till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Marks kommun
511 80 KINNA
Du kan också skicka din bygglovsansökan via e-post till byggenheten@mark.se

Ansökningshandlingar:

  • Rivningslovansökan
  • Planritning, sektionsritning och fasadritning
  • Foton på alla fasader
  • Situationsplan där byggnad som ska rivas är tydligt markerad

Situationsplanen kan antingen baseras på kommunens primärkarta eller Lantmäteriets förrättningskarta.

Kontrollplan och startbesked

Innan du påbörjar rivningsarbetena måste plan- och byggnadsnämnden ha godkänt kontrollplanen i ett startbesked.

Kontrollplanen ska redogöra för mängd av bygg- och rivningsmaterial, samt hur detta sorteras och återvinns. Det ska också framgå hur hälso- och miljöfarliga ämnen ska tas om hand.

När det krävs en kontrollplan ska en kontrollansvarig utses av byggherren. Denne ska se till att kontrollplanen följs.

 

Publicerad av: Marks kommun