Strandskydd

Senast uppdaterad den 2 januari 2023

Strandskyddet finns till för att långsiktigt trygga att medborgarna har tillgång till strandområden genom allemansrätten. Dessutom ska strandskyddet bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet.

För att tillgodose syftena är det enligt huvudregeln förbjudet att inom strandskyddsområde vidta vissa åtgärder, till exempel:

  • Bygga nya byggnader.
  • Ändra byggnaders användning eller utföra andra anläggningar så att de hindrar eller avhåller allmänheten.
  • Utföra grävningsarbeten eller andra förberedelser för byggnader och anläggningar.
  • Vidta åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Observera att även bygglovbefriade åtgärder som till exempel friggebod och enskild brygga kräver dispensprövning.

Särskilda skäl för att få dispens

Kommunen får ge dispens från förbuden om åtgärden inte motverkar strandskyddets syften och det finns sju särskilda skäl som kan anses vara godtagbara.

Om det område som dispensen avser:

1. Redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att åtgärden saknar betydelse för strandskyddets syfte.

2. Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen.

3. Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.

4. Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.

5. Behöver tas  anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller

6. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

7. Dispensen avser landsbygdsutveckling i strandnära lägen (kan endast tillämpas i särskilt utpekade områden, se rutan Dokument nedan om LIS).

Mer information om de särskilda skälen finns på Naturvårdsverkets hemsida, se länk i rutan Relaterade länkar nedan.

Strandskyddet gäller generellt inom 100 meter från strandkanten och omfattar både land- och vattenområde. Vid vissa sjöar har strandskyddet utökats till 200 eller 300 meter. Även en del vattendrag (åar) omfattas av strandskyddet. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan ge upplysningar om vad som gäller för respektive sjö/vattendrag i Marks kommun.

Handläggningen

I de allra flesta fall söks dispens innan förhandsbesked eller bygglov. Strandskyddsdispens söks hos plan- och byggnadsnämnden på ansökningsblankett, se vårt blankettarkiv, se länk i rutan Relaterade länkar nedan. I ansökan ska tydligt framgå vilka särskilda skäl som åberopas för att dispens ska beviljas. 

Handläggningstiden för strandskyddsärenden sker normalt inom 10 veckor. Efter att beslut fattats av kommunen har länsstyrelsen tre veckor på sig att granska beslutet innan det vinner laga kraft. Under dessa tre veckor kan länsstyrelsen godkänna beslutet eller ta upp det till överprövning. 

Publicerad av: Marks kommun