Råd och tips

Senast uppdaterad den 9 januari 2016

Att minska energiförbrukningen förbättrar din ekonomi men även miljön mår bra av det. Eftersträva ett inomhusklimat som ger hälsa, hygien, komfort och säkerhet.

Förbättra husets värmeisolerande egenskaper

Förbättring av isoleringen i vindsbjälklaget är en åtgärd som relativt snabbt betalar sig.

Minska värmetransmissionen genom fönster

Förbättra befintliga fönster eller byt ut till nya, energieffektiva fönster. Teknik finns att komplettera tvåglasfönster med U-värde kring 3 W/m2, 0 C med en extra ruta, så att U-värde ner emot 1,0 W/m2, 0 C erhålls. Detta går att göra till en rimlig kostnad. Förutom en minskad värmeförlust uppnås fördelar med minskat kallras och förbättrad ljudisolering.

Förbättra ventilationen

Konsekvensen av tätning av framförallt hus med självdrag kan bli att ventilationen minskar. Det är av största vikt att åtgärder då vidtas för att säkerställa en tillräcklig luftomsättning i huset, dock på ett så energieffektivt sätt som möjligt.

Modernisering av reglersystemet 

Åtgärderna kan vara av följande slag: Installation av centralt styrsystem för direktelvärme där både en minskning av energianvändningen och god temperaturkomfort uppnås. Det vattenburna värmesystemet kan moderniseras med automatisk shuntreglering och nya termostatventiler.

Direktverkande el

I kommunen finns många hus med direktverkande elvärmeradiatorer. Här finns möjlighet att behålla befintliga elradiatorer och med ett centralt reglersystem få en mycket bra värmekomfort, reglermöjlighet och dessutom energibesparing. En sådan åtgärd kan göras till betydligt lägre kostnad än byte till helt nya radiatorer.

Publicerad av: Marks kommun