Övriga kulturhistoriska miljöer

Senast uppdaterad den 16 mars 2016

Områden som är av nationell betydelse för natur- och kulturmiljövården kan bli skyddade som riksintresse. Även byggnader, miljöer och anläggningar som är av kulturhistoriskt värde kan skyddas, men då i form av byggnadsminnen.

Byggnadsminnen

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar kan skyddas som byggnadsminnen. Vem som helst kan ansöka om att få exempelvis en byggnad byggnadsminnesförklarad, men det är Länsstyrelsen som beslutar och ansvarar för byggnadsminnena. Det är också Länsstyrelsen som prövar frågor om tillstånd för åtgärder som strider mot skyddsbestämmelserna.

Det finns två typer av byggnadsminnen - enskilda och statliga byggnadsminnen.

I Marks kommun finns nio byggnadsminnen: 

 • Förläggargården Haga gård
 • Förläggargården Kinna Sanden
 • Förläggargården Källängs gård
 • Förläggargården Olsagården
 • Förläggargården Salgutsred
 • Förläggargården Risäng
 • Långloftstugan Sjögarås
 • Bruksmiljön i Rydal
 • Anjougården i Skene

Du kan läsa mer om respektive byggnadsminne under dokument längre ner på sidan. 

Riksintressen för kulturmiljövården

Riksintressen är områden som är av nationell betydelse för natur- och kulturmiljövården. Riksintressena har sin grund i bestämmelser i Miljöbalken och det är Riksantikvarieämbetet som ansvarar för dem. Ansvaret för att beskriva dessa områden i översiktsplaner och att ange hur man skall ta hänsyn ligger däremot på kommunen. Länsstyrelserna kontrollerar hur kommunerna sköter detta ansvar och kan ingripa om man i kommunerna fattar beslut som hotar riksintressena.

I Marks kommun finns sex områden av riksintresse för kulturmiljövården: 

 • Botten
 • Hyssna gamla kyrka och Melltorps by
 • Häggåns dalgång
 • Rydal
 • Viskastigen
 • Öresten

Du kan läsa mer om respektive riksintresse under dokument nedan.

Publicerad av: Marks kommun