Detaljplaneprocessen

Senast uppdaterad den 1 november 2016

När ett markområde ska detaljplaneras är det flera steg som ska gås igenom innan detaljplanen är klar (vunnit laga kraft). Detaljplaneprocessen är en demokratisk och politisk process där du som medborgare och/eller sakägare har rätt att yttra dig och lämna åsikter om kommunens planeringsförslag.

Nedan beskrivs detaljplaneprocessens olika steg, från planbesked till laga kraft. Under Dokument längre ner på sidan finns också en illustration som förtydligar processen. 

1. Planbesked

Detaljplaneprocessen startar med att en ansökan om planbesked (PDF) lämnas till plan- och byggnadsnämnden, som då har fyra månader på sig att ta ställning och lämna ett positivt eller ett negativt planbesked. Vid ett positivt planbesked ger plan- och byggnadsnämnden bygg- och miljökontoret i uppgift att ta fram en detaljplan för området. Plan- och byggnadsnämnden tar ut en kostnad för planbeskedet enligt taxa.

Innan planarbetet börjar skrivs ett planavtal mellan den sökande och kommunen som reglerar kostnaden för detaljplanen.  

2. Planprogram och programsamråd

Om markområdet är stort, förändringen omfattande eller om planen inte stämmer med översiktsplanen kan ett planprogram tas fram för att underlätta planarbetet. I planprogrammet undersöks området och hur lämpligt det är för ändrad markanvändning, exempelvis ett nytt bostadsområde eller nya verksamheter.

När ett planprogram tas fram får allmänheten, myndigheter och organisationer möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i ett programsamråd.

3. Plansamråd

Syftet med plansamrådet är att samla in synpunkter på förslaget från alla som har kunskap om området och åsikter om den framtida utformningen. Det handlar alltså både om dig som privatperson, myndigheter och experter inom olika områden.  

Samrådet innebär att ärendet läggs ut under Samråd och granskning på kommunens hemsida, annonseras i lokaltidningarna och skickas till alla som är direkt berörda. Samrådet pågår minst fyra veckor och ofta hålls också ett offentligt samrådsmöte dit allmänheten är välkommen.

När samrådstiden gått ut sammanfattas alla inkomna synpunkter och ett förslag på hur synpunkterna ska behandlas och beaktas tas fram. Plan- och byggnadsnämnden tar sedan ställning till förslaget.

4. Granskning

Planförslaget med eventuella ändringar efter plansamrådet ställs sedan ut för granskning. Granskningen är ytterligare ett tillfälle för dig som är berörd av förslaget att lämna dina synpunkter. 

Granskning kungörs och pågår i minst tre veckor. Ärendets handlingar publiceras på kommunens hemsida under Samråd och granskning samt på bygg- och miljökontorets byggenhet. När granskningstiden gått ut, sammanfattas alla inkomna synpunkter i ett utlåtande och föreslag på hur synpunkterna ska behandlas. Plan- och byggnadsnämnden tar ställning till förslaget.

Om planförslaget ändras mycket efter granskningen, måste det granskas på nytt innan det kan antas. Därefter är planförslaget färdigt för antagande. Innan antagande skickas utlåtandet till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

5. Antagande

Det är kommunfullmäktige som antar detaljplaner, men plan- och byggnadsnämnden kan anta de detaljplaner som inte är av större vikt ur allmänhetens synvinkel samt de detaljplaner som inte medför kommunala kostnader.

När beslut om antagande är fattat anslås ett tillkännagivande. Från anslagsdatum och tre veckor framåt finns möjlighet att överklaga detaljplanen. Besvärshänvisning skickas till dem som har rätt att överklaga, det vill säga de som är berörda och inte fått sina synpunkter tillgodosedda. 

6. Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft och börjar gälla när tiden för överklagande har gått ut och ingen har överklagat. Planen kan då börja användas och bygglov kan sökas och fås i enlighet med den. 

Normalt tar det ett till två år att upprätta en ny detaljplan. Det kan tyckas vara en lång och utdragen process. Samtidigt är det viktigt att du och andra medborgare ges tillfälle att tycka till om detaljplanerna eftersom en detaljplan som vunnit laga kraft generellt är gällande fram tills den helt eller delvis ersätts av en ny. 

Publicerad av: Marks kommun