Granskningsutställning av detaljplan för Fritsla 14:8

Senast uppdaterad den 26 augusti 2022

Nu har förslag till detaljplan i Fritsla publicerats för allmänheten att tycka till om.

Förslag till detaljplan för fastighet Fritsla 14:8, Fritsla, har upprättats av Samhällsutvecklingsenheten. Plan- och byggnadsnämnden har, 2022-08-19, beslutat genomföra granskning för att samla in synpunkter.
Denna detaljplan syftar huvudsakligen till att ändra befintlig markanvändning vård och handel till bostäder. Befintlig vårdcentral byggs om till lägenheter för bostadsändamål. I samband med ombyggnad ska särskilt hänsyn visas till befintliga kulturvärden.
Planen tillåter ingen ytterligare byggrätt och befintliga förutsättningar anses förenliga med känslig markanvändning.
Detaljplanen bedöms förenligt med gällande översiktlig planering.
Detaljplanen bedöms inte utgöra en betydande miljöpåverkan och därför har inte en miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Prövningen av förslaget föreslås genomföras med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen.
Planförslaget finns utställt för granskning under perioden 26 augusti – 30 september 2022.

Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen per brev till Plan- och byggnadsnämnden, Detaljplan, 511 80 Kinna eller mejla E-post sue@mark.se, senast den 30 september 2022.
Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Publicerad av: Marks kommun