Granskningsutställning av detaljplan för Fritsla 5:34

Senast uppdaterad den 21 april 2022

Syftet med detaljplanen är att förtäta befintlig bebyggelse inom fastigheten
Fritsla 5:34 med flerbostadshus för varaktigt bostadsändamål. Nya
byggrätter anpassas till befintliga byggnader. Förläggargården med
tillhörande magasinsbyggnad som båda har ett kulturhistoriskt värde
skyddas genom rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser enligt 8 kap.
13 § PBL.

Planen tillåter varaktig bostadsändamål i centrala delar av Fritsla.
Skyddsbestämmelser, varsamhetsbestämmelser och
utformningsbestämmelser reglerar befintliga förutsättningar och
tillkommande bebyggelse i syfte att bevara kulturhistoriska värden.
Detaljplanen bedöms inte strida mot gällande översiktlig planering.
Detaljplanen bedöms inte utgöra en betydande miljöpåverkan och därför
har inte en miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Prövningen av förslaget föreslås genomföras med standard förfarande
enligt Plan- och bygglagen kapitel 5, 6–8§§.
Planförslaget finns utställt för granskning under perioden 20 april – 19 maj
2022.
Utställningslokaler:
- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna, öppettider
vardagar 08-16
- Kommunhuset i Kinna, öppettider vardagar 8-16

Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen per
brev till Plan- och byggnadsnämnden, Detaljplan, 511 80 Kinna eller mejla
E-post sue@mark.se, senast den 19 maj 2022.

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Publicerad av: Marks kommun