Samråd Fritsla 5:34

Senast uppdaterad den 9 september 2021

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra kompletterande bebyggelse inom fastigheten Fritsla 5:34. Nya byggrätter ska underordna sig befintliga byggnader; förläggargården med tillhörande magasinsbyggnad som båda har ett kulturhistoriskt värde (8 kap. 13 § PBL) skyddas med rivningsförbud.

Detaljplanen bedöms inte strida mot gällande översiktlig planering. Detaljplanen bedöms inte utgöra en betydande miljöpåverkan och därför har inte en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Prövningen av förslaget föreslås genomföras med standardförfarande enligt plan- och bygglagen kapitel 5.

Planförslaget finns utställt för samråd under perioden 17 augusti 2021 –

27 september 2021.

Utställningslokaler:

- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna, öppettider     vardagar 08-16

- Kommunhuset i Kinna, öppettider vardagar 8-16

Publicerad av: Marks kommun