Granskningsutställning av detaljplan för Kråkered 1:9

Senast uppdaterad den 13 juli 2022

Denna detaljplan syftar huvudsakligen till att omvandla ett område för industri till ett bostadsområde.
Planen tillåter att 25% av området bebyggs med bostäder med nockhöjd upp till åtta meter.

Förslag till detaljplan för fastighet Fritsla 14:8, Fritsla, har upprättats av Samhällsutvecklingsenheten.

Planen tillåter ingen ytterliggare byggrätt och befintliga föursättningar anses förenliga med käsnlig markanvändning.

Detaljplanen bedöms förenligt med gällande översiktlig planering.

Detaljplanen bedöms inte utgöra en betydande miljöpåverkan och därför har inte en miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

Prövningen av förslaget föreslås genomföras med standard förfarande enligt Plan- och bygglagen.

Planförslaget finns utställt för samråd under perioden 6 maj – 2 juni 2022.

Utställningslokaler:

- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna, öppettider     vardagar 08-16

- Kommunhuset i Kinna, öppettider vardagar 8-16

Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen per brev till Plan- och byggnadsnämnden, Detaljplan, 511 80 Kinna eller mejla E-post sue@mark.se, senast den 2 juni 2022.

Publicerad av: Marks kommun