Samrådsutställning av detaljplan för Assberg 3:22

Senast uppdaterad den 8 mars 2023

Nu har förslag till detaljplan i Skene publicerats för allmänheten att tycka till om.

Samhällsutvecklingsenheten har upprättat ett förslag till detaljplan för Assberg 3:22 m fl, Skene. Bygg- och miljönämnden har 3 mars 2022 beslutat genomföra samråd för att samla in synpunkter.


Denna detaljplan syftar till att möjliggöra anläggande av ny trafiksäkrare in-/utfart från fastigheten Assberg 3:22 samt ge utökad byggrätt för verksamhet med lager.


Detaljplanen bedöms förenlig med gällande översiktlig planering. Detaljplanen bedöms inte utgöra en betydande miljöpåverkan och därför har inte en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Prövningen av förslaget föreslås genomföras med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen kapitel 5, 6–8 §§.


Planförslaget finns utställt för samråd under perioden 8 mars – 20 april 2023.
Utställningslokaler:
- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna, öppettider vardagar 08-16
- Kommunhuset i Kinna, öppettider vardagar 8-16
- Biblioteket i Skene, under ordinarie öppettider


Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen per brev till Bygg- och miljönämnden, Detaljplan, 511 80 Kinna eller mejla e-post sue@mark.se, senast den 20 april 2023.

Publicerad av: Marks kommun