Samrådsutställning av detaljplan för Folkskolan 15

Senast uppdaterad den 2 augusti 2022

Nu har förslag till detaljplan i Kinna centrum publicerats för allmänheten att tycka till om.

Planen syftar till att uppdatera befintlig plan för A- Allmänt ändamål till modernt sätt att reglera för de kommunala anläggningar samt att ge byggrätt för en ny del av tätorten som rymmer bostäder och  service. Den nya tätortsdelen fokuseras på bostäder men inrymmer även ett område för kommunal service (förskola).ljplanen bedöms förenligt med gällande översiktlig planering.

Detaljplanen bedöms inte utgöra en betydande miljöpåverkan och därför har inte en miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

Prövningen av förslaget föreslås genomföras med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen kapitel 5, 6–8§§.

Planförslaget finns utställt för samråd under perioden 29 juli – 16 september 2022.

Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen per brev till Plan- och byggnadsnämnden, Detaljplan, 511 80 Kinna eller mejla E-post sue@mark.se, senast den 16 september 2022.

Publicerad av: Marks kommun