Samrådsutställning av detaljplan för Fritsla 14:8

Senast uppdaterad den 11 maj 2022

Denna detaljplan syftar huvudsakligen till att ändra befintlig markanvändning vård och handel till bostäder. Befintlig vårdcentral byggs om till lägenheter för bostadsändamål. I samband med ombyggnad ska särskilt hänsyn visas till befintliga kulturvärden.

Förslag till detaljplan för fastighet Fritsla 14:8, Fritsla, har upprättats av Samhällsutvecklingsenheten.

Planen tillåter ingen ytterliggare byggrätt och befintliga föursättningar anses förenliga med käsnlig markanvändning.

Detaljplanen bedöms förenligt med gällande översiktlig planering.

Detaljplanen bedöms inte utgöra en betydande miljöpåverkan och därför har inte en miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

Prövningen av förslaget föreslås genomföras med standard förfarande enligt Plan- och bygglagen.

Planförslaget finns utställt för samråd under perioden 6 maj – 2 juni 2022.

Utställningslokaler:

- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna, öppettider     vardagar 08-16

- Kommunhuset i Kinna, öppettider vardagar 8-16

Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen per brev till Plan- och byggnadsnämnden, Detaljplan, 511 80 Kinna eller mejla E-post sue@mark.se, senast den 2 juni 2022.

Publicerad av: Marks kommun