Samrådsutställning av detaljplan för Kinna 25:106

Senast uppdaterad den 9 januari 2023

Nu har förslag till detaljplan i Kinna publicerats för allmänheten att tycka till om.

Förslag till detaljplan för del av Kinna 25:106, harupprättats av Samhällsutvecklingsenheten. Plan- och byggnadsnämnden har, 2022-12-21, beslutat genomföra samråd för att samla in synpunkter.

 

Denna detaljplan syftar huvudsakligen till att möjliggjöra ett nytt bostadsområde i den norra delen av fastigheten Kinna 25:106

 

Planen tillåter att ett nytt bostadsområde med ca 60 bostäder uppförs i skogsområdet i den norra delen av fastigheten Kinna 25:106

 

Detaljplanen bedöms förenlig med gällande översiktlig planering där området är utpekat för bostadsbebygglse, enligt FÖP Kinna Skene Örby (2012-09-18)

 

Detaljplanen bedöms inte utgöra en betydande miljöpåverkan och därför har inte en miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

 

Prövningen av förslaget föreslås genomföras med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen kapitel 5, 6–8§§.

 

Planförslaget finns utställt för samråd under perioden 2023-01-09 – 2023-02-24.

 

Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen per brev till Plan- och byggnadsnämnden, Detaljplan, 511 80 Kinna eller mejla E-post sue@mark.se, senast 2023-02-24.

 

För eventuellt ytterligare information, kontakta Andrea Sandin, 0320-21 81 93, andrea.sandin@mark.se

Publicerad av: Marks kommun