Samråd av detaljplan för Kråkered 1:9

Senast uppdaterad den 23 november 2021

Samhällsutvecklingsenheten upprättat ett förslag till detaljplan för Kråkered 1:9. Plan- och byggnadsnämnden har 2021-11-05 beslutat genomföra samråd för att samla in synpunkter.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling av ett industriområde till bostadsområde.

Detaljplanen bedöms inte strida mot gällande översiktlig planering. Detaljplanen bedöms inte utgöra en betydande miljöpåverkan och därför har inte en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Prövningen av förslaget föreslås genomföras med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen kapitel 5, 6–8§§.

Planförslaget finns utställt för samråd under perioden 22 november – 7 januari 2022

Utställningslokaler:

- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna, öppettider     vardagar 08-16

- Kommunhuset i Kinna, öppettider vardagar 8-16

Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen per brev till Plan- och byggnadsnämnden, Detaljplan, 511 80 Kinna eller mejla E-post sue@mark.se, senast den 7 januari 2022.

Om du har tankar om planens innehåll eller har andra frågor kring hur processen går till så hör gärna av dig till oss så förklarar vi mer. Vi försöker skriva våra planer så enkelt vi kan men ibland kan vi inte undvika fackuttryck. 

Publicerad av: Marks kommun