Samrådsutställning av detaljplan för Lygnersvider 1:29

Senast uppdaterad den 9 september 2021

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny varierad, tätbebyggd och grön del av Sätila. Syftet är även att bebyggelsen ska anpassas till och framhäva platsens karaktär och kulturarv genom offentliga rum så som gångstråk, torg och parker. Vidare är syftet med detaljplanen att skapa goda förutsättningar för bostadsnära rekreation genom ett blandat bostadsområde som knyter an till naturen och den lantliga miljön.

Detaljplanen bedöms förenligt med gällande översiktlig planering. Detaljplanen bedöms inte utgöra betydande miljöpåverkan och därför har inte en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Prövningen av förslaget föreslås genomföras med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen kapitel 5, 6–8§§.

Planförslaget finns utställt för samråd under perioden 1 september – 3  oktober 2021.

Utställningslokaler:

- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna, öppettider vardagar 08-16

Synpunkter på förslaget kan lämnas skriftligt till:

Marks kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen, samhällsutvecklingsenheten

Mor Kerstins väg 13

511 80 Kinna

eller maila sue@mark.se senast den 3 oktober 2021.

För eventuellt ytterligare information, kontakta Emma Blomkvist emma.blomkvist@mark.se eller Samhällsbyggnadsförvaltningens samhällsutvecklingsenhet, tel 0320-21 70 00.

Publicerad av: Marks kommun