Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Samråd: Ändring av detaljplanerna för Assberg 3:21, Skene

Senast uppdaterad den 6 april 2021

Syftet med ändring av del av detaljplanerna för gymnasieskolan Assberg 3:21 är att uppfylla kravet av planenlighet för befintliga elevbostäder och möjliggöra en utbyggnad av badhuset Kaskad. Planändringen syftar även till att öka trafiksäkerhet i samband med optimering av lokalgata och vändplatser utmed Rosenmalmsgatan.

Detaljplanen bedöms inte strida mot gällande översiktlig planering. Detaljplanen bedöms inte utgöra en betydande miljöpåverkan och därför har inte en miljökonsekvens- beskrivning upprättats. Prövningen av förslaget föreslås genomföras med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen kapitel 5, 11§§.

SAMRÅD
Planförslaget finns utställt för samråd under perioden 25 mars - 21 maj 2021 på följande platser:

  • Entré 1 till samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna.
  • Kommunhuset, Boråsvägen 40, Kinna. Öppet mån-fre 08.00 - 16.00

Med anledning av Covid-19 undviks utställning och öppet hus på allmänna platser såsom exempelvis bibliotek och föreningslokaler.

SYNPUNKTER
Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen per brev till Plan- och byggnadsnämnden, Detaljplan, 511 80  Kinna eller mejla e-post sue@mark.se senast den 21 maj 2021

MER INFORMATION
För eventuellt ytterligare information, kontakta samhällsutveckingsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon 0320 21 70 00.

Publicerad av: Marks kommun